Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Συλλογή αποσπασμάτων αρχαίων κειμένων, που συχνά οι εθνικιστές παραποιούν.

Πριν όμως αρχίσω να επισημάνω ότι το γνωστό ρητό πας μη Έλλην βάρβαρος δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά στην Ελληνική γραμματεία. Αν κάποιος το βρει σε κανένα συγγραφέα παράκληση να μας πληροφορήσει.
Δεν βάζω παραπομπές γιατί τα πρωτότυπα κείμενα βρίσκονται εύκολα. Πάντως τα περισσότερα τα έχω αλιεύσει από το
http://jungle-report.blogspot.gr/ αλλά τα διασταύρωσα ως προς την ακρίβειά τους και σε άλλες σελίδες για τον φόβο των Ιουδαίων......

Ισοκράτης

Τοσούτον δ’ απολέλοιπεν η πόλις ημών περί το φρονείν και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ’ οι ταύτης μαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι και το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους, αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας, ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας

Το ποιο πάνω δεν χρειάζεται συστάσεις, ούτε και η μετάφρασή του

«Είναι δε τόσο μεγάλη η απόσταση που χωρίζει την πολιτεία μας από τους άλλους ανθρώπους ως προς την πνευματική ανάπτυξη και την τέχνη του λόγου, ώστε οι μαθητές της έχουν γίνει διδάσκαλοι των άλλων και κατόρθωσε (η πολιτεία μας) ώστε το όνομα των Ελλήνων να είναι σύμβολο όχι πλέον της καταγωγής, αλλά της πνευματικής ανύψωσης, και να ονομάζονται Ελληνες εκείνοι που παίρνουν τη δική μας μόρφωση και όχι αυτοί που έχουν την ίδια καταγωγή».(Ισοκράτους Λόγοι, Πανηγυρικός, Μτφρ. Α. Μ. Γεωργαντοπούλου, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, 1940.)


Οπότε έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο Ισοκράτης θεωρούσε την καταγωγή δευτερεύουσα έναντι της πεδίας. Και αυτό το βλέπουμε και σε άλλο σημείο του λόγου του προς επαλήθευση.
Από τον Ευαγόρα του Ισοκράτη

Ος αυτόν μεν εξ ιδιώτου τύραννον κατέστησε, το δε γένος άπαν απεληλαμένον της πολιτείας εις τας προσηκούσας τιμάς πάλιν επανήγαγε, τους δε πολίτας εκ βαρβάρων μεν Έλληνας εποίησεν, εξ ανάνδρων δε πολεμικούς, εξ αδόξων δ’ ονομαστούς, τον δε τόπον άμικτον όλον παραλαβών και παντάπασιν εξηγριωμένον ημερώτερον και πραότερον κατέστησεν…» (παρ. 66).

Ο Ευαγόρας κατέστησε τον εαυτό του από ιδιώτη τύραννο, την οικογένειά του που είχε εκδιωχθεί από την πολιτική την επανέφερε στις τιμές που της άξιζε, και τους πολίτες τους έκανε από βάρβαρους Έλληνες, από άνανδρους μαχητικούς, από ασήμαντους ξακουστούς, και έχοντας παραλάβει όλον τον τόπο αφιλόξενο και σε παντελώς άγρια κατάσταση, τον κατέστησε ημερότερο και πραότερο.

Ο Ισοκράτης λοιπόν αποδέχεται την δυνατότητα να γίνει ένας βάρβαρος Έλληνας. Και επειδή κάποιοι λένε ότι ο Ισοκράτης αναφέρεται σε Έλληνες που εκβαρβαρίστηκαν, έχουμε και το ενδιαφέρον στοιχείο ότι σύμφωνα πάντα με αυτή την άποψη, οι Έλληνες μπορούν να χάσουν την Ελληνική ιδιότητα, άρα δεν είναι σύμφητη με την καταγωγή, και οι βάρβαροι μπορούν να την αποκτήσουν. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντιστοιχία, με την πασίγνωστη ρήση του για την εκπαίδευση. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ισοκράτης δίνει πρωτεύουσα σημασία στην πεδία και όχι στην καταγωγή.

Πάμε και στο απόσπασμα του Ισοκράτη από τον «Φίλιππο», στο οποίο ο Ισοκράτης διακρίνει την Ελλάδα … από τη Μακεδονία!!!

[106]
Ο τε κτησάμενος την αρχήν, μείζον φρονήσας των αυτού πολιτών και μοναρχίας επιθυμήσας, ουχ ομοίως εβουλεύσατο τοις προς τας τοιαύτας φιλοτιμίας ορμωμένοις. [107] Οι μεν γαρ εν ταις αυτών πόλεσιν στάσεις και ταραχάς και σφαγάς εμποιούντες εκτώντο την τιμήν ταύτην, ο δε τον μεν τόπον τον Ελληνικόν όμως είασεν, την δ’ εν Μακεδονία βασιλείαν κατασχείν επεθύμησεν. Ηπίστατο γαρ τους μεν Έλληνας ουκ ειθισμένους υπομένειν τας μοναρχίας, τους δ’ άλλους ου δυναμένους άνευ της τοιαύτης δυναστείας διοικείν τον βίον και σφέτερον αυτών. [108] Και γαρ τοι συνέβη διά το γνώναι περί τούτων αυτόν ιδίως και την βασιλείαν γεγενήσθαι πολύ των άλλων εξηλλαγμένην. Μόνος γαρ των Ελλήνων ουχ ομοφύλου γένους άρχειν αξιώσας, μόνος και διαφυγείν ηδυνήθη τους κινδύνους τους περί τας μοναρχίας γιγνομένους. Τους μεν γαρ εν τοις Έλλησι τοιούτον τι διαπεπραγμένους εύροιμεν αν ου μόνον αυτούς διεφθαρμένους, αλλά και το γένος αυτών εξ ανθρώπων ηφανισμένον, εκείνον δ’ αυτόν τα’ εν ευδαιμονία τον βίον διαγαγόντα τω τε γένει καταλιπόντα τας αυτάς τιμάς άσπερ αυτός είχεν.

Κι εκείνος, παρόλο που σκεφτόταν περισσότερο από τους συμπολίτες του [ενν. του Άργους] και επιθυμούσε τη μοναρχία, δεν αποφάσισε το ίδιο μ’ αυτούς που ξεκινούσαν με παρόμοιες φιλοδοξίες. Διότι εκείνοι πάσχιζαν να αποκτήσουν το αξίωμα αυτό στις δικές τους πόλεις με στάσεις και ταραχές και σφαγές. Εκείνος όμως παράτησε τον ελληνικό τόπο, και θέλησε να κατακτήσει τη βασιλεία στη Μακεδονία. Διότι γνώριζε καλά ότι οι μεν Έλληνες δεν είναι μαθημένοι να ανέχονται τα μοναρχικά καθεστώτα, ενώ οι άλλοι είναι αδύνατον να διευθετήσουν τη ζωή τους χωρίς μια τέτοια δυναστεία. Κι έτσι συνέβη, από προσωπική του γνώση γι’ αυτά τα θέματα, και η βασιλεία του αποδείχτηκε πολύ διαφορετική από τις άλλες. Διότι ήταν ο μόνος από τους Έλληνες που αξίωσε να μην εξουσιάζει ομόφυλο γένος, κι ήταν ο μόνος που μπόρεσε να ξεπεράσει τους κινδύνους που προκύπτουν από τα μοναρχικά καθεστώτα. Διότι όσοι προσπάθησαν να εφαρμόσουν κάτι ανάλογο στους Έλληνες, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι όχι μόνο αυτοί δολοφονήθηκαν, αλλά και η γενιά αυτών των ανθρώπων εξαφανίστηκε, εκείνος όμως διήγαγε μία ευτυχισμένη ζωή, και η γενιά που άφησε απολάμβανε τις ίδιες με αυτόν τιμές.

Αλλόφυλοι λοιπόν οι Μακεδόνες και η Μακεδονία εκτός του Ελληνικού τόπου, κατά τον Ισοκράτη. Και με σαφή πολιτισμική διαφορά από τους Έλληνες.
Αλλά αν οι Μακεδόνες είναι αλλόφιλοι, οι θράκες είναι βάρβαροι. Και μάλιστα επιβουλεύονται τους Έλληνες, και για κάποιον άγνωστο λόγο μας μισούν, όπως βλέπουμε στον πανηγυρικό.

[66] δοκεῖ δέ μοι καὶ περὶ τῶν πρὸς τοὺς βαρβάρους τῇ πόλει πεπραγμένων προσήκειν εἰπεῖν, ἄλλως τ' ἐπειδὴ καὶ τὸν λόγον κατεστησάμην περὶ τῆς ἡγεμονίας τῆς ἐπ' ἐκείνους. ἅπαντας μὲν οὖν ἐξαριθμῶν τοὺς κινδύνους λίαν ἄν μακρολογοίην: ἐπὶ δὲ τῶν μεγίστων τὸν αὐτὸν τρόπον ὅν περ ὀλίγῳ πρότερον πειράσομαι καὶ περὶ τούτων διελθεῖν. [67] ἔστι γὰρ ἀρχικώτατα μὲν τῶν γενῶν καὶ μεγίστας δυναστείας ἔχοντα Σκύθαι καὶ Θρᾷκες καὶ Πέρσαι, τυγχάνουσι δ' οὗτοι μὲν ἅπαντες ἡμῖν ἐπιβουλεύσαντες, ἡ δὲ πόλις πρὸς ἅπαντας τούτους διακινδυνεύσασα. καίτοι τί λοιπὸν ἔσται τοῖς ἀντιλέγουσιν, ἢν ἐπιδειχθῶσι τῶν μὲν Ἑλλήνων οἱ μὴ δυνάμενοι τυγχάνειν τῶν δικαίων ἡμᾶς ἱκετεύειν ἀξιοῦντες, τῶν δὲ βαρβάρων οἱ βουλόμενοι καταδουλώσασθαι τοὺς Ἕλληνας ἐφ' ἡμᾶς πρώτους ἰόντες;
...........
τι γὰρ ταπεινῆς οὔσης τῆς Ἑλλάδος ἦλθον εἰς τὴν χώραν ἡμῶν Θρᾷκες μὲν μετ' Εὐμόλπου τοῦ Ποσειδῶνος, Σκύθαι δὲ μετ' Ἀμαζόνων τῶν Ἄρεως θυγατέρων, οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, ἀλλὰ καθ' ὃν ἑκάτεροι τῆς Εὐρώπης ἐπῆρχον, μισοῦντες μὲν ἅπαν τὸ τῶν Ἑλλήνων γένος, ἰδίᾳ δὲ πρὸς ἡμᾶς ἐγκλήματα ποιησάμενοι, νομίζοντες ἐκ τούτου τοῦ τρόπου πρὸς μίαν μὲν πόλιν κινδυνεύσειν, [69] ἁπασῶν δ' ἅμα κρατήσειν

Και ποιοι είναι όμως οι μόνοι αυτόχθονες κάτοικοι της Ελλάδος κατά τον Ισοκράτη? Φυσικά οι Αθηναίοι, και μόνο.

ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν, ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς, οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους, [25] τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν: μόνοις γὰρ ἡμῖν τῶν Ἑλλήνων τὴν αὐτὴν τροφὸν καὶ πατρίδα καὶ μητέρα καλέσαι προσήκει. καίτοι χρὴ τοὺς εὐλόγως μέγα φρονοῦντας καὶ περὶ τῆς ἡγεμονίας δικαίως ἀμφισβητοῦντας καὶ τῶν πατρίων πολλάκις μεμνημένους τοιαύτην τὴν ἀρχὴν τοῦ γένους ἔχοντας φαίνεσθαι.
................................................

Ηρόδοτος (έχει και πιο κάτω άλλη ενότητα για Ηρόδοτο)

Ο Ηρόδοτος για την εξυπνάδα των Αθηναίων. παράγραφο 60 του Βιβλίου Α,

Αλλά έπειτα από λίγο καιρό οι οπαδοί του Μεγακλή και του Λυκούργου συμφιλιώθηκαν και έδιωξαν τον Πεισίστρατο. Έτσι ο Πεισίστρατος πήρε για πρώτη φορά την εξουσία και πριν ακόμα την σταθεροποιήσει, την έχασε. Εκείνοι όμως που τον είχαν διώξει διχάστηκαν πάλι και άρχισαν αγώνα μεταξύ τους. Ο Μεγακλής, εξαντλημένος πια από τον εσωτερικό σπαραγμό, μήνυσε στον Πεισίστρατο ότι θα τον βοηθούσε να γίνει πάλι τύραννος αν δεχόταν να πάρει γυναίκα την κόρη του. Ο Πεισίστρατος δέχτηκε την πρόταση κι έγινε μεταξύ τους η ακόλουθη συμφωνία: Για να γυρίσει ο Πεισίστρατος από την εξορία, μεταχειρίστηκαν ένα πολύ χοντρό, κατά τη γνώμη μου, τέχνασμα – αφού μάλιστα από αρκετό καιρό ο ελληνικός λαός διακρινόταν από τους βαρβάρους, τόσο επειδή ήταν πιο έξυπνος, όσο κι επειδή ήταν λιγότερο άπειρος και αφελής – και μάλιστα το μεταχειρίστηκαν εναντίον των Αθηναίων, οι οποίοι θεωρούνται οι εξυπνότεροι από όλους τους άλλους Έλληνες. Στον δήμο Παιανίας ζούσε μια γυναίκα που την έλεγαν Φύα. Ήταν ψηλή τέσσερεις πήχες παρά τρία δάχτυλα και πολύ ωραία. Την γυναίκα αυτή, αφού της φόρεσαν πανοπλία, την κάθισαν επάνω σ’ ένα άρμα και αφού της έδειξαν πώς έπρεπε να στέκεται για να φαίνεται μεγαλοπρεπής, την οδήγησαν με το άρμα στην πόλη όπου είχαν στείλει από πριν διαλαλητές, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διαταγές που είχαν λάβει, φώναζαν: «Αθηναίοι, ελάτε να υποδεχτείτε τον Πεισίστρατο, που η ίδια η Αθηνά τον εκτιμάει περισσότερο απ’ όλους τους ανθρώπους, και οδηγεί στην ακρόπολή της». Αυτά φώναζαν οι κήρυκες και αμέσως διαδόθηκε η φήμη στους δήμους της υπαίθρου ότι η Αθηνά η ίδια οδηγούσε τον Πεισίστρατο στην ακρόπολη και οι κάτοικοι της πολιτείας πείσθηκαν ότι η γυναίκα εκείνη ήταν πραγματικά η θεά. Την προσκύνησαν και υποδέχτηκαν τον Πεισίστρατο (μτφ. Α. Βλάχος).

Ο Ηρόδοτος λοιπόν μάλλον ειρωνεύεται την φημολογούμενη εξυπνάδα των Ελλήνων, έναντι των βαρβάρων και ειδικά των Αθηναίων που έφαγαν το παραμύθι αμάσητο.....
Ας δούμε και την άποψη του Ηροδότου για την ενότητα των Ελλήνων έναντι των Περσών

«Μετά ο Δαρείος προσπάθησε να καταλάβει τι είχαν στο νου τους οι Έλληνες• θα του αντιστέκονταν, ή θα του παραδίδονταν. Έστειλε, λοιπόν, κήρυκες σε όλη την Ελλάδα να ζητήσουν γην και ύδωρ για τον βασιλιά. Άλλους έστειλε στην Ελλάδα και άλλους στις παραθαλάσσιες φόρου υποτελείς του πολιτείες, να τις διατάξουν να ετοιμάσουν πολεμικά και μεταγωγικά πλοία.

Οι πολιτείες άρχισαν να ετοιμάζουν τα καράβια, και στους κήρυκες που έρχονταν στην Ελλάδα πολλοί από τους Έλληνες της ηπειρωτικής Ελλάδας έδωσαν τα όσα ζητούσε ο Πέρσης καθώς και όλοι ανεξαίρετα οι νησιώτες. Έτσι, λοιπόν, και οι άλλοι νησιώτες έδωσαν γην και ύδωρ στον Δαρείο, αλλά και οι Αιγινήτες» (Γ, 48-9).


«Εκείνοι που έδωσαν γην και ύδωρ ήσαν οι εξής: Οι Θεσσαλοί, οι Δόλοπες, οι Αινιάτες, οι Περραιβοί, οι Λοκροί, οι Μάγνητες, οι Μαλιείς, οι Αχαιοί της Φθιώτιδας, οι Θηβαίοι και οι άλλοι Βοιωτοί εκτός από τους Θεσπιείς και τους Πλαταιείς. Εναντίον αυτών ορκίστηκαν οι άλλοι Έλληνες, όσοι είχαν αποφασίσει να πολεμήσουν τον βάρβαρο. Ο όρκος ήταν αυτός: Όσοι Έλληνες προσχώρησαν στον Πέρση χωρίς να εξαναγκαστούν σε αυτό, όταν τα πράγματα αποκατασταθούν, θα δώσουν το δέκατο των αγαθών τους στον θεό των Δελφών». (Ζ, 132)


Οι Έλληνες λοιπόν δεν ήταν και τόσο γενναιόφρονες στο σύνολό τους έναντι των βαρβάρων και μάλιστα όταν έβλεπαν τα σκούρα, δεν δίσταζαν να βοηθήσουν ενεργά τους βάρβαρους.

«Οι Θεσσαλοί εμήδισαν στην αρχή από ανάγκη κι έδειξαν φανερά ότι δεν συμφωνούσαν με τις μηχανοραφίες των Αλευαδών [= Θεσσαλοί αριστοκράτες, που ακολουθούσαν φιλοπερσική πολιτική] (Ζ, 172).

«οι Θεσσαλοί, χωρίς συμμάχους πια, πήγαν ευθύς με το μέρος των Μήδων χωρίς κανένα δισταγμό, τόσο που κατά τις επιχειρήσεις φάνηκαν πάρα πολλοί χρήσιμοι στον βασιλιά» (Ζ, 174).


Ίσως οι μόνοι που έδειξαν πραγματικά ανδρεία και θάρρος ήταν οι πολίτες της ισχυρότερης πόλης της Ελλάδος, οι Αθηναίοι μια και η καταστροφή της πόλης τους ήταν σχεδόν αναμενόμενη.

Φαίνεται πως ο Ηρόδοτος αν και γενικά θεωρείται ότι υποστηρίζει την Ελληνικότητα των Μακεδόνων φαίνεται ότι την αμφισβητεί συνάμα.
Ας πούμε μας πληροφορεί ότι οι Έλληνες δεν θεωρούσαν τους Μακεδόνες Έλληνες, αλλά βάρβαρους και μόνο μετά από την απόδειξη του Αλέξανδρου ότι είναι από το Άργος και όχι από την Μακεδονία, τον δέχθηκαν στους Ολυμπιακούς αγώνες.

22. ὁ μέν νυν τῶν Περσέων τούτων θάνατος οὕτω καταλαμφθεὶς ἐσιγήθη. Ἕλληνας δὲ εἶναι τούτους τοὺς ἀπὸ Περδίκκεω γεγονότας, κατά περ αὐτοὶ λέγουσι, αὐτός τε οὕτω τυγχάνω ἐπιστάμενος καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖσι ὄπισθε λόγοισι ἀποδέξω ὡς εἰσὶ Ἕλληνες, πρὸς δὲ καὶ οἱ τὸν ἐν Ὀλυμπίῃ διέποντες ἀγῶνα Ἑλληνοδίκαι οὕτω ἔγνωσαν εἶναι. [2] Ἀλεξάνδρου γὰρ ἀεθλεύειν ἑλομένου καὶ καταβάντος ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, οἱ ἀντιθευσόμενοι Ἑλλήνων ἐξεῖργόν μιν, φάμενοι οὐ βαρβάρων ἀγωνιστέων εἶναι τὸν ἀγῶνα ἀλλὰ Ἑλλήνων· Ἀλέξανδρος δὲ ἐπειδὴ ἀπέδεξε ὡς εἴη Ἀργεῖος, ἐκρίθη τε εἶναι Ἕλλην καὶ ἀγωνιζόμενος στάδιον συνεξέπιπτε τῷ πρώτῳ.


Στο βιβλίο Β’ του Ηροδότου (μτφ. Α. Βλάχου, εκδ. Παπαδήμα), διαβάζουμε μεταξύ άλλων:

«Όσο για τα ανθρώπινα πράγματα, όλα όσα μου είπαν οι ιερείς συμφωνούσαν στο ότι πρώτοι απ’ όλους τους ανθρώπους οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν το ηλιακό έτος και το διαίρεσαν σε δώδεκα μέρη και σ’ εποχές. Μου είπαν ότι κατέληξαν σ’ αυτό το συμπέρασμα παρατηρώντας τα άστρα. Εγώ νομίζω ότι σ’ αυτόν τον υπολογισμό είναι σοφώτεροι από τους Έλληνες (σοφώτερον Ελλήνων, εμοί δοκέειν), γιατί οι Έλληνες κάθε τρίτο χρόνο προσθέτουν έναν εμβόλιμο μήνα, ώστε να συμπίπτουν οι εποχές, ενώ οι Αιγύπτιοι έχουν δώδεκα μήνες από τριάντα μέρες τον καθένα, και κάθε χρόνο προσθέτουν πέντε μέρες επί πλέον και έτσι ο κύκλος των εποχών είναι γι’ αυτούς πάντα ο ίδιος.

»Μου είπαν επίσης, πως πρώτοι οι Αιγύπτιοι έδωσαν τα δώδεκα ονόματα στους θεούς και οι Έλληνες τα πήραν από αυτούς και ότι εκείνοι πρώτοι αφιέρωσαν στους θεούς βωμούς και αγάλματα και ναούς και πρώτοι σκάλισαν ζώα σε πέτρα. Για τα περισσότερα από αυτά, τα ίδια τα πράγματα μου απέδειξαν ότι έτσι ήσαν» (§4).

«Αν λοιπόν τα συμπεράσματά μου είναι ορθά, τότε τα όσα πιστεύουν οι Ίωνες για την Αίγυπτο δεν είναι σωστά.Αν πάλι οι Ίωνες έχουν δίκιο, τότε μπορώ ν’ αποδείξω ότι δεν ξέρουν να λογαριάζουν ούτε οι Ίωνες ούτε οι Έλληνες, που λένε ότι ολόκληρη η γη διαιρείται σε τρία μέρη, την Ευρώπη, την Ασία και τη Λιβύη» (§16).

«Μερικοί Έλληνες θέλοντας να φανούν έξυπνοι έδωσαν τρεις εξηγήσεις για τις πλημμύρες του Νείλου. Με τις δύο από τις εξηγήσεις αυτές δεν αξίζει ούτε να ασχοληθεί κανείς παρά μόνο για να τις αναφέρει. (§18) [...] Η τρίτη εξήγηση είναι η πιο αληθοφανής, αλλά και εκείνη που απέχει περισσότερο από την αλήθεια» (§22).

«Οι Έλληνες είναι απρόσεκτοι και λένε και άλλα πολλά, ο δε ακόλουθος μύθος που λένε για τον Ηρακλή είναι κι αυτός ανόητος» (§45).

[2] Ἀθηναίοισι γὰρ ἤδη τηνικαῦτα ἐς Ἕλληνας τελέουσι Πελασγοὶ σύνοικοι ἐγένοντο ἐν τῇ χώρῃ, ὅθεν περ καὶ Ἕλληνες ἤρξαντο νομισθῆναι. ὅστις δὲ τὰ Καβείρων ὄργια μεμύηται, τὰ Σαμοθρήικες ἐπιτελέουσι παραλαβόντες παρὰ Πελασγῶν, οὗτος ὡνὴρ οἶδε τὸ λέγω· [3] τὴν γὰρ Σαμοθρηίκην οἴκεον πρότερον Πελασγοὶ οὗτοι οἵ περ Ἀθηναίοισι σύνοικοι ἐγένοντο, [καὶ παρὰ τούτων Σαμοθρήικες τὰ ὄργια παραλαμβάνουσι]. [4] ὀρθὰ ὦν ἔχειν τὰ αἰδοῖα τἀγάλματα τοῦ Ἑρμέω Ἀθηναῖοι πρῶτοι Ἑλλήνων μαθόντες παρὰ Πελασγῶν ἐποιήσαντο· οἱ δὲ Πελασγοὶ ἱρόν τινα λόγον περὶ αὐτοῦ ἔλεξαν, [τὰ ἐν τοῖσι ἐν Σαμοθρηίκῃ μυστηρίοισι δεδήλωται]. 52. ἔθυον δὲ πάντα πρότερον οἱ Πελασγοὶ θεοῖσι ἐπευχόμενοι, ὡς ἐγὼ ἐν Δωδώνῃ οἶδα ἀκούσας, ἐπωνυμίην δὲ οὐδ᾽ οὔνομα ἐποιεῦντο οὐδενὶ αὐτῶν· οὐ γὰρ ἀκηκόεσάν κω. θεοὺς δὲ προσωνόμασαν σφέας ἀπὸ τοῦ τοιούτου, ὅτι κόσμῳ θέντες τὰ πάντα πρήγματα καὶ πάσας νομὰς εἶχον. [2] ἔπειτα δὲ χρόνου πολλοῦ διεξελθόντος ἐπύθοντο ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀπικόμενα τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν τῶν ἄλλων, (Διονύσου δὲ ὕστερον πολλῷ ἐπύθοντο). καὶ μετὰ χρόνον ἐχρηστηριάζοντο περὶ τῶν οὐνομάτων ἐν Δωδώνῃ· (τὸ γὰρ δὴ μαντήιον τοῦτο νενόμισται ἀρχαιότατον τῶν ἐν Ἕλλησι χρηστηρίων εἶναι, καὶ ἦν τὸν χρόνον τοῦτον μοῦνον). [3] ἐπεὶ ὦν ἐχρηστηριάζοντο ἐν τῇ Δωδώνῃ οἱ Πελασγοὶ εἰ ἀνέλωνται τὰ οὐνόματα τὰ ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἥκοντα, ἀνεῖλε τὸ μαντήιον χρᾶσθαι. ἀπὸ μὲν δὴ τούτου τοῦ χρόνου ἔθυον τοῖσι οὐνόμασι τῶν θεῶν χρεώμενοι· παρὰ δὲ Πελασγῶν Ἕλληνες ἐξεδέξαντο ὕστερον.

51. ... Οι Πελασγοί κατοικούσαν στην ίδια χώρα με τους Αθηναίους όταν αυτοί ηριθμούντο ήδη μεταξυ των Ελλήνων και τούτου ένεκα άρχισαν και οι Πελασγοί να νομίζονται Ελληνες. Οποιος δε εμυήθη στα μυστήρια των Καβείρων τα οποία τελούν οι Σαμοθράκες παραλαβόντες αυτά από τους Πελασγούς, εκείνος γνωρίζει τι λέγω. Οι δε Πελασγοί, πριν μεταβούν στην Αττική, κατοικούσαν
στην Σαμοθράκη, και από τούτους παρέλαβαν τα μυστήρια οι Σαμοθράκες. Πρώτοι λοιπόν οι Αθηναίοι παραλαβόντες αυτά έκαναν αγάλματα του Ερμού με το αιδοίον ορθόν. Οι Πελασγοι αποδίδουν σε αυτό αιτία ιερά, την οποία εξηγουν στα μυστήρια της Σαμοθράκης.
52. Πρότερον οι Πελασγοί ευχόμενοι προσέφεραν στους θεούς παντός είδους προσφορές, ως με εβεβαιωσαν στην Δωδώνη, χωρίς να δίδουν εις αυτούς ούτε όνομα ιδιαίτερον ούτε επώνυμον, διότι δεν είχαν ακούσει ως τότε κάτι τέτοιο. Τους ονόμαζαν θεούς για μόνον τον λόγο ότι τακτοποιήσαντες το σύμπαν το κυβερνούσαν. Έπειτα, μετά από παρέλευση πολλών χρόνων, έμαθαν από την Αίγυπτο τα ονόματα των άλλων θεών. Το δε του Διονύσου έμαθαν πολύ αργότερα. Περί των ονοματων τούτων ερώτησαν το μαντείο της Δωδώνης εκείνο που οι Ελληνες θεωρούν ως αρχαιότατο και το μόνο τότε. Όταν λοιπόν οι Πελασγοί ρώτησαν αν θα έπρεπε να λάβουν ονόματα των βαρβάρων το μαντείο τους είπε «Λάβε». Εκτοτε θυσίαζαν μεταχειριζόμενοι τα ονόματα αυτά των θεών, τα οποία στο τέλος παράλαβαν οι Ελληνες από αυτούς................................

Πλάτωνας

Ο Πλάτωνας σαφέστατα τονίζει την συνάφεια των Ελλήνων και προωθεί μια κοινή δράση έναντι την βαρβάρων. Κάτι αναμενόμενο σε μια περίοδο που ο Πέρσες προσπαθούν να βάλουν χέρι στην περιοχή στρέφοντας την μια πόλη έναντι της άλλης.
Αλλά η εχθρότητα που εντοπίζει ο Πλάτωνας δεν συνιστά υποτίμηση, μια και αποδέχεται ότι η ιδανική πολιτεία μπορεί να εμφανιστεί σε βαρβαρικό τόπο. Άρα ο Πλάτωνας δεν θεωρεί ούτε κατώτερους, ούτε ανεπίδεκτους τελείωσης τους βάρβαρους, τους θεωρεί μόνο εχθρούς.

«Αν λοιπόν στην απεραντοσύνη του παρελθόντος έχει συμβεί εξαιρετικά προικισμένοι φιλόσοφοι να αναλάβουν, ωθούμενοι από κάποια ανάγκη, μια πολιτεία ή αν αυτό συμβαίνει και τώρα σε κάποιον μακρινό βαρβαρικό τόπο που δεν μπορεί να τον φθάσει το μάτι μας ή αν πρόκειται να συμβεί κάποτε αργότερα, σχετικά με αυτό έχουμε όλη τη διάθεση να υποστηρίξουμε με επιχειρήματα ότι έχει υπάρξει η πολιτεία που περιγράψαμε και υπάρχει και τώρα και θα υπάρξει και στο μέλλον» (499c7-d3, μτφ. Ν. Σκουτερόπουλος).

Αλλά ο Πλάτωνας έχει καθόλου ξεκάθαρη άποψη για τη μη καθαρή καταγωγή των Ελλήνων, στους προγόνους των οποίων βάζει και βάρβαρους....

Πλάτων (Θεαίτητος, 174e-175a):
«Όταν κάποιοι υμνούν τη γενιά τους, ότι τάχα κάποιος είναι ευγενής λέγοντας ότι έχει εφτά παππούδες πλούσιους, ο φιλοσοφημένος άνθρωπος θεωρεί ότι είναι λόγια εντελώς κοντόθωρων και αμβλύνοων ανθρώπων, οι οποίοι εξαιτίας της απαιδευσιάς τους δεν μπορούν να εστιάζουν πάντοτε στο σύνολο, ούτε να αναλογιστούν ότι στον κάθε άνθρωπο αντιστοιχούν αναρίθμητες χιλιάδες παππούδων και προγόνων, πλούσιοι και φτωχοί, βασιλιάδες και δούλοι, βάρβαροι και Έλληνες, πολλές χιλιάδες για τον καθένα.»


Και πάμε και στον Πλούταρχο που μας μιλά για τον "θολοκουλτουριάρη ανθέλληνα" Αλέξανδρο:
Πλούταρχος (Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής, 329):

«Ο Αλέξανδρος πίστευε ότι ήρθε θεόσταλτος ως κοινός συμφιλιωτής και ειρηνοποιός όλων, από τους οποίους όσους δεν έπειθε με το λόγο να συμφωνήσουν μαζί του τους εξανάγκαζε με τα όπλα, και συνένωνε τους πάντες από παντού ώστε να γίνουν ένα, αναμειγνύοντας σαν σε κρατήρα φιλίας τις ζωές, τα ήθη, τους γάμους και τις συνήθειές τους, και πρόσταξε όλους να θεωρούν πατρίδα τους την οικουμένη, ακρόπολη και φρουρά το στρατόπεδο, συγγενείς τους ενάρετους, και αλλόφυλους τους κακούς. Και το ελληνικό και το βαρβαρικό στοιχείο να μην διακρίνονται από τη χλαμύδα, την πέλτη, το σπαθί και το μανδύα, αλλά το ελληνικό να τεκμαίρεται από την αρετή, και το βαρβαρικό από την κακία, και να θεωρούνται κοινά τα ρούχα, τα τραπέζια, οι γάμοι και οι συνήθειες, και τα παιδιά τους να προέρχονται από μικτούς δεσμούς αίματος».

Οπότε ο Αλέξανδρος είχε στόχο την ένωση Ελλήνων και βαρβάρων, και εστιάζονταν στην ηθική και όχι στην καταγωγή.

Κάτι που ίσως σχετίζονταν με την εικόνα που είχε ο Αλέξανδρος για τους Μακεδόνες. Ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ότι έπρεπε να έρθει ο πατέρας του για να τους εκπολιτίσει. Κάτι που συμφωνεί με τα λόγια του Ισοκράτη για αλλόφυλους.
Και τελειώνω με άλλο ένα λόγο που αποδίδεται στον Αλέξανδρο.

Θα αρχίσω το λόγο μου, όπως άλλωστε αρμόζει, από τον πατέρα μου, τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος σας πήρε περιπλανώμενους και πένητες - φορώντας προβιές βοσκούσατε οι πιο πολλοί λίγα πρόβατα πάνω στα βουνά και πολεμούσατε γι' αυτά χωρίς επιτυχία με τους Ιλλυριούς και τους Τριβαλλούς και με τους όμορους Θράκες . Αντί για προβιές σας έδωσε να φοράτε χλαμύδες, σας κατέβασε από τα βουνά στους κάμπους, σας κατέστησε αξιόμαχους απέναντι στους γείτονές σας βαρβάρους, ώστε να στηρίζεστε για τη σωτηρία σας όχι πια στις οχυρές τοποθεσίες αλλά στη γεναιότητά σας, σας έκανε κατοίκους πόλεων και οργάνωσε τη ζωή σας με σωστούς νόμους και ανάλογα έθιμα. Από δούλους και υπηκόους σας μετέτρεψε σε κυρίους των ίδιων εκείνων βαρβάρων, στο έλεος των οποίων ήσασταν προηγουμένως εσείς οι ίδιοι και τα υπάρχοντά σας. [...][Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, 7,9. Μτφ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος. Ολόκληρο το μεταφρασμένο απόσπασμα θα το βρείτε στη σελ. 58 του σχολικού βιβλίου "Αρχαία Ελλάδα- Ο Τόπος και οι Άνθρωποι" της Β' Γυμνασίου].


Θουκυδίδης

http://www.greek-language.gr/greekLa...html?t=164&m=1
φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα καὶ ῥᾳδίως ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων.
....................
...........
τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄνθρωποι ᾤκουν οἱ αὐτοὶ αἰεί. [1.2.6] καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι· ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ πολέμῳ ἢ στάσει ἐκπίπτοντες παρ’ Ἀθηναίους οἱ δυνατώτατοι ὡς βέβαιον ὂν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίησαν πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε καὶ ἐς Ἰωνίαν ὕστερον ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἀττικῆς ἀποικίας ἐξέπεμψαν.
Μετάφραση:
[1.2.1] Διότι είναι προφανές ότι η χώρα που καλείται σήμερον Ελλάς δεν ήτο μονίμως κατοικημένη εξ αρχής, αλλ' εγίνοντο εις το παρελθόν συχναί μεταναστεύσεις και οι κάτοικοι χωρίς πολλάς δυσκολίας εγκατέλειπαν τας εστίας των, εξαναγκαζόμενοι εις τούτο από νέους πολυαριθμοτέρους εκάστοτε εποίκους.
......
[1.2.5] Η Αττική, εν πάση περιπτώσει, λόγω του ότι το έδαφός της είναι ισχνόν και πτωχόν, υπήρξεν ανέκαθεν απηλλαγμένη από στάσεις και δια τον λόγον αυτόν διετήρησε πάντοτε τους ιδίους κατοίκους. [1.2.6] Και έχομεν εδώ απόδειξιν του ισχυρισμού μου, ότι, λόγω της μεταναστεύσεως, τα άλλα μέρη της Ελλάδος δεν ηυξήθησαν εις πληθυσμόν όπως η Αττική. Διότι οι δυνατώτεροι από εκείνους, όσοι ένεκα εξωτερικών πολέμων ή εσωτερικών στάσεων εξεδιώκοντο από την άλλην Ελλάδα, κατέφευγαν εις τας Αθήνας ως εις τόπον ασφαλή, και, πολιτογραφούμενοι, κατέστησαν την πόλιν, ευθύς από τους παλαιοτάτους χρόνους, ακόμη πλέον πολυάνθρωπον, εις τρόπον ώστε επειδή η Αττική απέβη ανεπαρκής δια τον πληθυσμόν της πόλεως, οι Αθηναίοι απέστειλαν αποικίας εις την Ιωνίαν.


Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θουκυδίδης θεωρούσε ότι εντός της Ελλάδος λάμβαναν χώρα μεταναστεύσεις και ειδικά η Αττική διατηρούσε τον αρχικό της πληθυσμό αλλά στην Αθήνα κατέφευγαν και όσοι εξεδιόκοντο από άλλα μέρη πολιτογραφούμενοι.......

«Λίγα χρόνια προτού αρχίσει ο σημερινός πόλεμος [σ.σ. ο Πελοποννησιακός], ο λαός της Επιδάμνου εξόρισε τους ολιγαρχικούς, οι οποίοι ενώθηκαν με τους βαρβάρους και έκαναν ληστρικές επιδρομές εναντίον της πολιτείας και από στεριά και από θάλασσα».
(Θουκ., Α, 24, μτφ. Α. Βλάχος)


«Όταν οι Λακεδαιμόνιοι ανακάλεσαν, την πρώτη φορά, τον Σπαρτιάτη Παυσανία από την αρχιστρατηγία του στον Ελλήσποντο, τον δίκασαν και τον αθώωσαν, αλλά δεν του εμπιστεύτηκαν πια επίσημη αποστολή στο εξωτερικό.Εκείνος, όμως, χωρίς την άδεια των Λακεδαιμονίων, πήρε ένα πλοίο από την Ερμιόνη και πήγε στον Ελλήσποντο, τάχα για να πολεμήσει κι εκείνος με τους Έλληνες, αλλά πραγματικά για να συνενοηθεί με τον Βασιλέα [σ.σ. ναι, τον Πέρση] –όπως το είχε κάνει και την πρώτη φορά – φιλοδοξώντας να γίνει ηγεμόνας των Ελλήνων».
(Θουκ. Α, 128, μτφ Α. Βλάχος)


Επιστολή Παυσανία προς Πέρση Βασιλιά:
«Ο Παυσανίας, ηγεμών της Σπάρτης, επιθυμεί να σ’ ευχαριστήσει και σου παραδίνει τους αιχμαλώτους πολέμου. Σου προτείνω, αν είσαι σύμφωνος, να πάρω γυναίκα την κόρη σου και να υποτάξω στην εξουσία σου την Σπάρτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαι σε θέση να το επιτύχω αν συνεννοηθούμε. Αν είσαι σύμφωνος, στείλε στην παραλία έμπιστο άνθρωπό σου με τον οποίο θα συνεννοηθούμε».
(Θουκ. Α, 128, μτφ Α. Βλάχος)


Απάντηση Πέρση Βασιλιά προς Παυσανία:
«Ο Βασιλεύς Ξέρξης προς τον Παυσανία. Και η εξυπηρέτηση που μου έκανες, στέλνοντάς μου τους αιχμαλώτους του Βυζαντίου πέρα από την θάλασσα, θα μείνει για πάντα γραμμένη σαν ευεργεσία στα κατάστιχα του οίκου μου και οι προτάσεις σου μου αρέσουν. Ούτε η μέρα ούτε η νύχτα δεν πρέπει να σου είναι εμπόδιο για να εργάζεσαι δραστήρια, ώστε να εκτελέσεις τα όσα μου υπόσχεσαι. Καμιά δαπάνη σε χρυσό και ασήμι δεν πρέπει να θεωρείς εμπόδιο ούτε την ανάγκη όσου στρατού, όπου και αν τον χρειαστείς. Συνεργάσου, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη, με τον Αρτάβαζο που σου έστειλα, ώστε να εκπληρωθούν οι κοινοί μας σκοποί κατά τον καλύτερο κ’ ενδοξότερο τρόπο».
(Θουκ. Α, 129, μτφ Α. Βλάχος)


Η αντίδραση του γαλαζοαίματου και Σπαρτιάτου ενδόξου Παυσανία; Για άκου:

«Όταν έλαβε το γράμμα, αυτό, ο Παυσανίας, που είχε μεγάλο όνομα μεταξύ των Ελλήνων από την αρχιστρατηγία του στην Πλάταια, ένιωσε μεγάλη έπαρση και δεν ήθελε πια να ζει με τον απλό τρόπο των συμπατριωτών του. Έβγαινε από το Βυζάντιο στολισμένος σαν Μήδος, περιόδευε στην Θράκη έχοντας Μήδους κι Αιγυπτίους σωματοφύλακες κ’ έδινε γεύματα κατά τον μηδικό τρόπο».
(Θουκ. Α, 130, μτφ Α. Βλάχος)


----------------------

Συμπέρασμα, οι αρχαίοι Έλληνες συγραφείς δεν είχαν συνολικά τη εικόνα που μας παρουσιάζουν οι εθνικιστικοί κύκλοι για την καθαρότητα της φυλής ούτε για την κατωτερότητα των βαρβάρων, ούτε για την αυτοχθονία των Ελλήνων, ούτε για την σημασία της καταγωγής.
Τους βρίσκω να αντιμετωπίζουν το θέμα πολύ πιο εμπνευσμένα από πολλούς σημερινούς εθνικόφρονες. Λαμβανομένου δε υπόψη ότι δεν είχαν τις γνώσεις που έχουν οι σημερινοί Έλληνες στην διάθεσή τους.

--------------------
Περί Μακεδονίας

Όμηρος
 http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/..._2_711_785.htm
Του Φηρητιάδη επρώτευαν οι εξαίσιες φοράδες, τες έζεψεν ο Εύμηλος και ωσάν πουλιά πετούσαν, ομότριχες, ομήλικες, με νώτα σταφνισμένα. Τες έθρεψ’ ο αργυρότοξος Απόλλων στην Πηρείαν, φυγής και τρόμου πρόξενα, δυο θηλυκά πουλάρια.
Και των ανδρών επρώτευεν ο Τελαμώνιος Αίας, ενόσω ακόμη εθύμωνεν ο ασύγκριτος Πηλείδης.

http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/..._877_telos.htm
Οι τοξοφόροι Παίονες με τον Πυραίχμην ήλθαν μακρόθε, από τον Αξιόν, πλατύροο ποτάμι το ωραιότερο της γης, και απ’ την Αμυδώνα.

http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/..._6_144_285.htm
Όθεν στο Άργος μέσα εγώ φίλος σου είμαι ξένος. Και συ σ’ εμένα, στον λαόν αν έλθω των Λυκίων.

http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/...16_160_334.htm
Την λόγχην πρωτοακόντισεν ο Πάτροκλος στην μέσην οπού εκτυπιούνταν πάμπολλοι, στην άκρην στο καράβι αυτό που ο Πρωτεσίλαος είχεν οδηγήσει ο μέγας, και τον Πυραίχμην, αρχηγόν των ιππικών Παιόνων, που απ’ τον πλατύροον Αξιόν στην Αμυδώνα πίνουν, στον δεξιόν ώμον κτύπησε κι έπεσε αυτός με βόγγον.


Δεν καταλαβαίνω γιατί οι πιο πάνω αναφορές δείχνουν κάτι για την Ελληνικότητα των κατοικούνταν στην Μακεδονία όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Ας πούμε οι Παίονες που συστρατεύονταν ενάντια στην Τρία και οι Παίονες που υπερασπίζονται την Τρία κατά τα άνω χωρία, φαίνεται από κάπου ότι είναι Ελληνικό ή μη έθνος?

Ηρόδοτος


22. ὁ μέν νυν τῶν Περσέων τούτων θάνατος οὕτω καταλαμφθεὶς ἐσιγήθη. Ἕλληνας δὲ εἶναι τούτους τοὺς ἀπὸ Περδίκκεω γεγονότας, κατά περ αὐτοὶ λέγουσι, αὐτός τε οὕτω τυγχάνω ἐπιστάμενος καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖσι ὄπισθε λόγοισι ἀποδέξω ὡς εἰσὶ Ἕλληνες, πρὸς δὲ καὶ οἱ τὸν ἐν Ὀλυμπίῃ διέποντες ἀγῶνα Ἑλληνοδίκαι οὕτω ἔγνωσαν εἶναι. [2] Ἀλεξάνδρου γὰρ ἀεθλεύειν ἑλομένου καὶ καταβάντος ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, οἱ ἀντιθευσόμενοι Ἑλλήνων ἐξεῖργόν μιν, φάμενοι οὐ βαρβάρων ἀγωνιστέων εἶναι τὸν ἀγῶνα ἀλλὰ Ἑλλήνων· Ἀλέξανδρος δὲ ἐπειδὴ ἀπέδεξε ὡς εἴη Ἀργεῖος, ἐκρίθη τε εἶναι Ἕλλην καὶ ἀγωνιζόμενος στάδιον συνεξέπιπτε τῷ πρώτῳ.

Μας πληροφορεί ότι οι Έλληνες δεν θεωρούσαν τους Μακεδόνες Έλληνες, αλλά βάρβαρους και μόνο μετά από την απόδειξη του Αλέξανδρου ότι είναι από το Άργος και όχι από την Μακεδονία, τον δέχθηκαν στους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν τον δέχθηκαν λοιπόν σαν Μακεδόνα αλλά σαν Αργείο.

Επίσης αμφισβητεί την καταγωγή των Σπαρτιατών που τους θεωρεί Αιγύπτιους
53. ταῦτα μὲν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι μοῦνοι Ἑλλήνων· τάδε δὲ κατὰ τὰ λεγόμενα ὑπ᾽ Ἑλλήνων ἐγὼ γράφω, τούτους τοὺς Δωριέων βασιλέας μέχρι μὲν δὴ Περσέος τοῦ Δανάης, τοῦ θεοῦ ἀπεόντος, καταλεγομένους ὀρθῶς ὑπ᾽ Ἑλλήνων καὶ ἀποδεικνυμένους ὡς εἰσὶ Ἕλληνες· ἤδη γὰρ τηνικαῦτα ἐς Ἕλληνας οὗτοι ἐτέλεον. [2] ἔλεξα δὲ μέχρι Περσέος τοῦδε εἵνεκα, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνέκαθεν ἔτι ἔλαβον, ὅτι οὐκ ἔπεστι ἐπωνυμίη Περσέι οὐδεμία πατρὸς θνητοῦ, ὥσπερ Ἡρακλέι Ἀμφιτρύων. ἤδη ὦν ὀρθῷ χρεωμένῳ μέχρι Περσέος ὀρθῶς εἴρηταί μοι· ἀπὸ δὲ Δανάης τῆς Ἀκρισίου καταλέγοντι τοὺς ἄνω αἰεὶ πατέρας αὐτῶν φαινοίατο ἂν ἐόντες οἱ τῶν Δωριέων ἡγεμόνες Αἰγύπτιοι ἰθαγενέες.

Αυτά λένε, μόνοι απ’ όλους τους άλλους Έλληνες, οι Λακεδαιμόνιοι. Τώρα θα αναφέρω τι λένε όλοι οι άλλοι Έλληνες. Σωστά οι Έλληνες αριθμούν τους βασιλιάδες των Δωριέων έως τον Περσέα, γιο της Δανάης, εκτός βέβαια από τον πατέρα του θεό, και τους θεωρούν Έλληνες. Από την εποχή εκείνη τους θεωρούσαν Έλληνες. Ανάφερα την γενεαλογία έως τον Περσέα, χωρίς να προχωρήσω στα πιο παλιά, για τον εξής λόγο: δεν αναφέρεται κανένα όνομα θνητού πατέρα του Περσέα, όπως για τον Ηρακλή αναφέρεται ο Αμφιτρύων. Λέγοντας έως τον Περσέα, νομίζω πως μιλώ σωστά. Αν προχωρήσει κανείς τώρα προς τα πάνω, στην γενεαλογία της Δανάης, κόρης του Ακρισίου, θα φανεί ότι οι ηγεμόνες των Δωριέων ήσαν Αιγύπτιοι από καταγωγή»
(ΣΤ, 53, μετάφραση Α. Βλάχου).


Πάμε τώρα στον Ηρόδοτο Α56
56. [1] τούτοισι ἐλθοῦσι τοῖσι ἔπεσι ὁ Κροῖσος πολλόν τι μάλιστα πάντων ἥσθη, ἐλπίζων ἡμίονον οὐδαμὰ ἀντ᾽ ἀνδρὸς βασιλεύσειν Μήδων, οὐδ᾽ ὦν αὐτὸς οὐδὲ οἱ ἐξ αὐτοῦ παύσεσθαι κοτὲ τῆς ἀρχῆς. μετὰ δὲ ταῦτα ἐφρόντιζε ἱστορέων τοὺς ἂν Ἑλλήνων δυνατωτάτους ἐόντας προσκτήσαιτο φίλους, [2] ἱστορέων δὲ εὕρισκε Λακεδαιμονίους καὶ Ἀθηναίους προέχοντας τοὺς μὲν τοῦ Δωρικοῦ γένεος τοὺς δὲ τοῦ Ἰωνικοῦ. ταῦτα γὰρ ἦν τὰ προκεκριμένα, ἐόντα τὸ ἀρχαῖον τὸ μὲν Πελασγικὸν τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔθνος. καὶ τὸ μὲν οὐδαμῇ κω ἐξεχώρησε, τὸ δὲ πολυπλάνητον κάρτα. [3] ἐπὶ μὲν γὰρ Δευκαλίωνος βασιλέος οἴκεε γῆν τὴν Φθιῶτιν, ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ Ἕλληνος τὴν ὑπὸ τὴν Ὄσσαν τε καὶ τὸν Ὄλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ Ἱστιαιῶτιν· ἐκ δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἴκεε ἐν Πίνδῳ Μακεδνὸν καλεόμενον· ἐνθεῦτεν δὲ αὖτις ἐς τὴν Δρυοπίδα μετέβη καὶ ἐκ τῆς Δρυοπίδος οὕτω ἐς Πελοπόννησον ἐλθὸν Δωρικὸν ἐκλήθη.

Αν το καταλαβαίνω καλά μια και δεν βρήκα μετάφραση, μας λέει ότι στην Περιοχή της Ελλάδος είχαμε δύο έθνη, το Πελασγικόν και το Ελληνικόν. Το Πελασγικόν έμενε σταθερά σε μια περιοχή ενώ το Ελληνικό ήταν μεταναστευτικό..... Οπότε αφού γύρισε όλη την Ελλάδα και την Μακεδονία φυσικά, κατέληξε στην Πελοπόννησο. Τώρα πως αυτό μεταφράζεται ότι οι Μεκεδόνες ήταν Δωριείς και όχι Πελασγοί δεν το έχω καταλάβει. Πάντως ποιο κάτω ο "ανθέλληνας" Ηρόδοτος συνεχίζει να διαφοροποιεί το Πελασγικό από το Ελληνικό έθνος λέγοντας ότι κατά τα φαινόμενα ομιλούσαν βαρβαρική γλώσσα.

57. [1] ἥντινα δὲ γλῶσσαν ἵεσαν οἱ Πελασγοί, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἰπεῖν. εἰ δὲ χρεόν ἐστι τεκμαιρόμενον λέγειν τοῖσι νῦν ἔτι ἐοῦσι Πελασγῶν τῶν ὑπὲρ Τυρσηνῶν Κρηστῶνα πόλιν οἰκεόντων, οἳ ὅμουροι κοτὲ ἦσαν τοῖσι νῦν Δωριεῦσι καλεομένοισι (οἴκεον δὲ τηνικαῦτα γῆν τὴν νῦν Θεσσαλιῶτιν καλεομένην), [2] καὶ τῶν Πλακίην τε καὶ Σκυλάκην Πελασγῶν οἰκησάντων ἐν Ἑλλησπόντῳ, οἳ σύνοικοι ἐγένοντο Ἀθηναίοισι, καὶ ὅσα ἄλλα Πελασγικὰ ἐόντα πολίσματα τὸ οὔνομα μετέβαλε· εἰ τούτοισι τεκμαιρόμενον δεῖ λέγειν, ἦσαν οἱ Πελασγοὶ βάρβαρον γλῶσσαν ἱέντες. [3] εἰ τοίνυν ἦν καὶ πᾶν τοιοῦτο τὸ Πελασγικόν, τὸ Ἀττικὸν ἔθνος ἐὸν Πελασγικὸν ἅμα τῇ μεταβολῇ τῇ ἐς Ἕλληνας καὶ τὴν γλῶσσαν μετέμαθε. καὶ γὰρ δὴ οὔτε οἱ Κρηστωνιῆται οὐδαμοῖσι τῶν νῦν σφέας περιοικεόντων εἰσὶ ὁμόγλωσσοι οὔτε οἱ Πλακιηνοί, σφίσι δὲ ὁμόγλωσσοι· δηλοῦσί τε ὅτι τὸν ἠνείκαντο γλώσσης χαρακτῆρα μεταβαίνοντες ἐς ταῦτα τὰ χωρία, τοῦτον ἔχουσι ἐν φυλακῇ. 

Ηροδοτος, 8.34

34. παραποταμίους δὲ παραμειβόμενοι οἱ βάρβαροι ἀπίκοντο ἐς Πανοπέας. ἐνθεῦτεν δὲ ἤδη διακρινομένη ἡ στρατιὴ αὐτῶν ἐσχίζετο. τὸ μὲν πλεῖστον καὶ δυνατώτατον τοῦ στρατοῦ ἅμα αὐτῷ Ξέρξῃ πορευόμενον ἐπ᾽ Ἀθήνας ἐσέβαλε ἐς Βοιωτούς, ἐς γῆν τὴν Ὀρχομενίων. Βοιωτῶν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος ἐμήδιζε, τὰς δὲ πόλις αὐτῶν ἄνδρες Μακεδόνες διατεταγμένοι ἔσωζον, ὑπὸ Ἀλεξάνδρου ἀποπεμφθέντες· ἔσωζον δὲ τῇδε, δῆλον βουλόμενοι ποιέειν Ξέρξῃ ὅτι τὰ Μήδων Βοιωτοὶ φρονέοιεν.

Ενδιαφέρον το ότι οι Θράκες κατά το ως άνω, δεν θεωρούντε Έλληνες. Αλλά με τους Πέρσες είχαν συμμαχήσει πλήθος Ελλήνων όπως οι Βιωτοί που αναφέρει το συγκεκριμένο χωρίο. Τώρα γιατί θεωρείται από κάποιους ότι είναι ένδειξη Ελληνικότητας η συμμαχία με τους Πέρσες γιατί χρησιμοποιήθηκαν από τους Πέρσες στις επαφές τους με Ελληνικές πόλεις είναι άξιον απορίας. Εγώ για το αντίθετο το βλέπω. Το χωρίο δεν νομίζω πάντως να αναφέρει κάτι για γλώσσα, αν και να ανέφερε.... 

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

soviet story. Δεύτερο μέρος

Δεύτερο μέρος, γιατί η πρώτη ανάρτηση έγινε πολύ μακριά.

Συνεχίζει ο Vladimir Konstantinovich Bukovsky στο 17,30 σε ρόλο καθηγητή πολιτικής οικονομίας ή φιλοσοφίας, αν και νευροφυσιολόγος από σπουδές.
Οι άνθρωποι ξεχνάνε λέει, ότι ναζιστικό καθεστώς ήταν επίσης σοσιαλιστικό. Τους έλεγαν εθνικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα.
Μας λέει και τις διαφορές, οι σοβιετικοί ήταν διεθνιστές σοσιαλιστές ενώ οι Γερμανοί εθνικοσοσιαλιστές. Το ίδιο πράγμα δηλαδή με μια ελαφρώς διαφορετική ερμηνεία.
Εδώ αρχίζω να καταλαβαίνω τον Dukov που όταν είδε την ταινία του είπε ότι ήθελε να κρεμάσει τον Edvīns Šnore.......
Πάμε λοιπόν, κατά τον Bukovsky το όνομα που χρησιμοποιείς για αυτοπροσδιορισμό σε χαρακτηρίζει. Άρα και η "ιερά εξέταση" ήταν ιερά, και γενικότερα όποιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του αγαθό πρέπει και να είναι, κατ αναλογία. Αγαπητέ μου νευροφυσιολόγε φαντάζομαι ότι θα είσαι από τους ελάχιστους επιστήμονες που δεν χρησιμοποιείς την έκφραση ο ήλιος ανέτειλε, μια και όπως θα πρέπει να ξέρεις ο ήλιος δεν ανατέλλει, αλλά η γη περιστρέφεται.....
Αλήθεια για να πάμε σε ένα κοντινό σου θέμα, φαντάζομαι ότι έχεις υπόψη σου την επιστήμη της ψυχιατρικής, μήπως φαντάζεσαι ότι ασχολείται με καμιά ψυχή......?
Δυστυχώς φίλτατε οι ονοματοθέτες δεν ακολουθούν αυστηρούς κανόνες και μερικές φορές παραποιούν ηθελημένα ή αθέλητα τις ονομασίες ως προς τα νοήματα των συνθετικών τους. Για παράδειγμα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν έχει σχέση με την δημοκρατία μια και σχετίζεται σε εκλογή και όχι σε κλήρωση (και άλλα έχει που διαφέρει, αλλά αυτό είναι τρανταχτό), οπότε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι που ζούσαν στην Αθήνα, αποκλείεται να θεωρούσαν το πολίτευμά μας δημοκρατικό.
Ο κύριος Λαγός μην περιμένεις να έχει μεγάλα αυτιά και ο κύριος Κολοβός δεν είχε ποτέ ουρά.
Ο ανίκανος και ο ικανός αν και διαφέρουν ελάχιστα έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα. Και ο Αλιεύς ψυχών, δεν κυνηγά συναγρίδες. Όταν ακούς μια λέξη γιατρέ, όπως το κολπική μαρμαρυγή, μην είσαι σίγουρος ότι αφορά μάρμαρα που ριγάνε.  
 

Και συνεχίζουμε την εξέταση της ταινίας soviet story με ένα πολύ διασκεδαστικό κομμάτι. Τις αφίσες.
Νομίζω ότι πριν ασχοληθεί κανείς με το θέμα καλό είναι να ρίξει μια ματιά στο πολύ ενδιαφέρον κείμενο http://www.istorikathemata.com/2012/06/blog-post_29.html όπου αναφέρεται σε μια σύγκριση των προπαγανδιστικών αφισών στην περίοδο του πολέμου μεταξύ Ναζιστικής Γερμανίας και Αμερικής. Βλέπουμε ότι οι επιλογές της προπαγάνδας σε επίπεδο εικόνας, δεν ήταν στην περίοδο του πολέμου και τόσο διαφορετικές ανεξαρτήτως κράτους.
Κάτι που τελικά δεν είναι και περίεργο η προπαγάνδα που στοχεύει στη καθοδήγηση των πολιτών, κυρίως μέσω του συναισθήματος δεν μπορεί να έχει θεμελιακές διαφορές. 
Όμως οι εντυπωσιακές εικόνες που δείχνει η ταινία μπορεί να πείσουν κάποιον άσχετο, ότι όντως η ΕΣΣΔ και η ναζιστική Γερμανία είχαν πανομοιότυπες προπαγανδιστικές αφίσες, που διέφεραν από τις αφίσες του δημοκρατικού κόσμου, Γαλλία, Αγγλία, Αμερική, Καναδά......
Ήταν όμως έτσι?
Έβαλα μερικές από τις αφίσες που ο συμπαθέστατος Edvīns Šnore δημιουργός της ταινίας θεώρησε ότι αποτελούν απόδειξη της ταύτισης της ΕΣΣΔ και της ν. Γερμανίας και μας δείχνει, παρέα με κάποιες που βρήκα ότι εμπνεύστηκε ο δημοκρατικός κόσμος και νομίζω οτι μοιάζουν αρκετά με αυτές που βρήκε ο σκηνοθέτης. Στην πραγματικότητα αν κάποιος ψάξει να βρει συμπτώσεις ανάμεσα στις προπαγανδιστικές αφίσες δύο μόνο χωρών θα είναι πολύ πιο εύκολο, από να βρει ανάμεσα σε τρεις......
Άνθρακες ο θησαυρός φίλτατε Edvīns Šnore .......και μερικές παρατηρήσεις. Ο Χίτλερ και ο Στάλιν σαν στρατιωτικοί είναι αναμενόμενο να χαιρετούν στρατιωτικά, κάτι που δεν κάνει ο Αμερικανός ηγέτης, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν έλειπαν αφ ενός οι αφίσες με τους ηγέτες στις χώρες των συμμάχων και αφ' εταίρου ο σήμερα αναγνωριζόμενος ως ναζιστικός χαιρετισμός δεν είχε αυτή την έννοια που του αποδίδουμε σήμερα.
Για τους σαλπιγκτές μπορεί να βρει κανείς αρκετές αφίσες, προτίμησα μια από την Ελλάδα, μια και ζούμε στην Ελλάδα.


Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

soviet story. Μια προβοκάτσια πρέπει να έχει και κάποια αληθή στοιχεία. Ποια να είναι αυτά?

Την ταινία μπορεί να την βρει κανείς με Ελληνικούς τίτλους στην διεύθυνση: 
http://www.youtube.com/watch?v=nAQFxDJNCsM
Είναι μια εκδοχή που πρόβαλε η ερτ, κομμάτι πετσοκομένη, αλλά δεν έχω το κουράγια να ψάχνω την αγγλική πλήρη έδκοση. Αρκεί αυτή για να φανεί η ποιότητα της ταινίας.
Τα πιο κάτω κείμενα είναι από σύζήτηση σε φόρουμ και για αυτό δεν έχουν πλήρη συνοχή.
Ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι θεωρώ το σοβιετικό σύστημα αποτυχημένη προσπάθεια εφαρμογής του σοσιαλισμού, λόγο κυρίως των απολυταρχικών του χαρακτηριστικών. Οπότε το ότι καθάρισε ένα κάρο εχθρούς του (πολλοί ενδεχομένως και στην φαντασία του) ο Στάλιν και ίσως και οι υπόλοιποι ηγέτες, δεν αποτελεί παρά απόδειξη της αποτυχίας του. Αλλά ακόμα και αυτό δεν συγρίνεται με τις εθνοκαθάρσεις του Χίτλερ. Μάλιστα οι φόνοι των ηγετών της ΕΣΣΔ είναι ενάντια στην λογική του σοσιαλισμού και του κομουνισμού, ενώ οι φόνοι του ναζισμού είναι στα πλαίσια της ιδεολογίας του. 
Άρα όπου υπερασπίζομαι τον Στάλιν και την εσσδ, δεν το κάνω γιατί συμφωνώ συνολικά μαζί τους, αλλά γιατί η διαφωνία οφείλει να στηρίζεται σε γεγονότα και όχι σε παραμύθια σαν αυτά της ταινίας.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το φιλμ. Ο δημιουργός του Edvīns Šnore ήταν υποστηρικτής της αυτονομίας της Λετονίας, οπότε αρχικά μάλλον δεν είχε και μεγάλη συμπάθεια στην ΕΣΣΔ. Αυτό μπορεί να δικαιολογείται από εμπειρίες και όχι από ιδεολογία, αλλά ορίζει μια μάλλον αρνητική στάση στην οργάνωση του ντοκιμαντέρ.
Πάμε τώρα να δούμε ποιοι το σπονσονάρανε. Πρόκειται για το Union for Europe of the Nations ένα πολιτικό γκρούπ του Ευρπαϊκού κοινοβουλίου, που απαρτίζεται από το Fianna Fáil Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Ιρλανδίας, ένα φιλελεύθερο κόμμα, κάτι σαν την δική μας Ν.Δ. και από το National Alliance συντηρητικό κόμμα που αποτέλεσε την συγχώνευση του νεοφασιστικούItalian Social Movement και του Christian Democracy.
Μέχρι εδώ είναι πανεύκολο να βρείτε στοιχεία από την wiki, και για αυτό δεν έβαλα παραπομπές.
Με αυτούς τους σπόνσορες, ξέρουμε πριν ανοίξουμε το βίντεο, ότι πιθανότατα πρόκειται για μια στρατευμένη θεώρηση και όχι για μια επιστημονική εργασία. Θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε μια εργασία από ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μια διεπιστημονική μελέτη.
Δεν αποκλείουμε οτι έχει σωστά στοιχεία, αλλά δεν δεχόμαστε τίποτα από ότι αναφέρεται σαν δεδομένο.
Το βίντεο έχει ανάλογη εξ αρχής αξιοπιστία με κάθε βίντεο που μπορεί να έφτιαχνε το κκε για να κατηγορήσει τους καπιταλιστές της δύσης. Δεν το απορρίπτω, αλλά δεν το θεωρώ θέσφατα μια και η πηγή είναι στρατευμένη.

Υπάρχει βέβαια κριτική και αντίλογος έτοιμος για την ταινία.
Ο Aleksandr Dyukov είναι ιστορικός και γενικός διευθυντής του Historical Memory Foundation της Μόσχας, Σύγχρονος, άρα μη δεσμευόμενος από φιλοσταλινικές απόψεις, που δεν ανθούν και στην Ρωσία του Πούτιν.
Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με τα θέματα της περιόδου αυτής και θεωρεί το όλο φιλμ μια αναίσχυντη απάτη. Ισχυρίζεται οτι κύριος ενορχηστρωτής της ήταν η Λετονική κυβέρνηση (σε αντίθεση με τον φανερό χορηγό που αναφέρει η wiki).
Αναλυτική κριτική για αυτό το φιλμ έχει στο βιβλίο του "The Soviet Story: The Mechanism of lies"
Συνοπτική αναφορά υπάρχει νομίζω στην πιο κάτω διεύθυνση αλλά μπορείς να βρεις και πολλές άλλες σελίδες με αναφορές.
http://rugraz.net/index.php/ru/istoricheskoe-dostoinstvo/mifi-o-rossii-i-cccp/1009-alexander-dukov-the-soviet-story-the-tissue-of-lies
Για τις απόψεις του θεωρείται από ανεπιθύμητος έως καταζητούμενος στην Λετονία και Εσθονία.
Δεν τον θεωρώ περισσότερο αξιόπιστο από το φιλμ, μια και ενδέχεται να έχει εθνικιστικές απόψεις. Τον βάζω στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους ιστορικούς που παρουσιάζονται στο φίλμ. Δηλαδή γνώστης σε θέματα Ιστορικά, σε επίπεδο αυθεντίας, αλλά ενδεχομένως με προκατάληψη. Σε Ιστορικά και μόνο, τα φιλοσοφικά είναι άλλου κλάδου θέματα.

Ξεκινώ λοιπόν.

Στο 2,4 έχουμε αναφορά στην πάλη των τάξεων. Η πάλη των τάξεων αναφέρεται στον μαρξισμό σαν γεγονός που παρατηρείται στην ιστορία. Φυσικά για κάποιους δεν υπάρχουν συγρκούσεις συμφερόντων μεταξύ των ομάδων με διαφορετική οικονομική επιφάνια και θέση στην παραγωγή. Τι να κάνουμε μερικοί εργάτες δεν νιώθουν ότι ανήκουν στην ίδια τάξη με ένα βιομήχανο και βλέπουν ότι έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Οπότε ο Λένιν δεν πιστεύει στην ύπαρξη τάξεων και σε συγκρουόμενα συμφέροντα, περιγράφει ένα γεγονός. Αλλά δεν μας λέει το βίντεο που είπε ο Λένιν ότι πρέπει να σκοτώσουμε κάποιες τάξεις για να εκλείψει η πάλη, όπως ισχυρίζεται το βίντεο. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί κανείς θεωρητικός του κομουνισμού δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Έχουν μιλήσει για κατάργηση των τάξεων.
Συνεχίζει με νευροφυσιολόγο Vladimir Konstantinovich Bukovsky (ακτιβιστής κατά τους δυτικούς, τρελάρας κατά τους εσσδ πάντως άσχετος κατά την ακαδημαϊκή του ιδιότητα με το θέμα που αναφέρεται εδώ) που ισχυρίζεται ότι όπου ήρθαν οι κομουνιστές στην εξουσία σκότωσαν το 10% του πληθυσμού, λόγο όχι κάποιας πάλης των τάξεων αλλά για την αναδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού, σαν κοινωνική μηχανική. Και σκότωναν όχι μόνο τους καλύτερους διανοούμενους, αλλά και τους καλύτερους μηχανικούς και εργάτες. Χωρίς να είναι καν εχθροί, το τονίζει. Βέβαια δεν εξηγεί πως συνδέεται αυτό με την μαρξιστική φιλοσοφία ή με την κομουνιστική ουτοπία. Απλά το πετάει και όποιος φάει το παραμύθι το έφαγε.

Στο 3.30 έχουμε ένα έγγραφο που δεν μεταφράζεται συνολικά, ούτε μας λένε που βρέθηκε. Σύμφωνα με άλλες σχετικές αναφορά, μάλλον αφορά την εξέγερση των Κουλάκων το 1918 και τον εμφύλιο στην ΕΣΣΔ, που πήραν μέρος κουλάκοι και άλλοι αντεπαναστάτες αλλά και οι Αμερικάνοι, Άγγλοι Γάλλοι και Έλληνες (κάτι που εξηγεί και την αρχική συμπάθεια της ΕΣΣΔ προς την Τουρκία). Οπότε η οδηγία για να καθαρίσουν κάποιους, του Λένιν αφορά μάλλον εμπόλεμους κατά την διάρκεια της σύγκρουσης και όχι ότι μας έλεγε ο Μπουκόφσκι αναδιάρθρωση κοινωνικού ιστού. Δεν λέω ότι είναι πτέσμα, αλλά άλλο η εκτέλεση εμπόλεμων, προδοτών κατά τους μπολσεβίκους, και άλλο η φαντασιακή κοινωνική μηχανική του Μπουκόφκι.

Εν συνεχεία o ιστορικός Norman Davis μας λέει ότι σκότωσαν κουλάκους, μα είναι γνωστό ότι έγινε ο εμφύλιος και ότι οι κουλακοι πήραν συνολικά το μέρος των Λευκών, που υποστηρίζονται με στρατό από τους δυτικούς, ενάντια στους Κόκκινους, που στηρίζονται μόνο στους ντόπιους πληθυσμούς. Μήπως λοιπόν οι κουλάκοι κράταγαν γλαδιόλες?

Μας λέει μάλιστα ότι δεν ξέρουμε πόσους, αλλά μιλάμε για 10 εκατομμύρια κόσμο, ίσως και περισσότερους. Από που το βρήκε δεν ξέρω, αλλά αν μιλάμε για πόλεμο, το να σκοτώθηκαν πάρα πολλά άτομα μαρτυρά την αγριότητα του πολέμου. Και τελικά αν οι δυτικοί δεν είχαν προσπαθήσει να επέμβουν σε μια ξένη χώρα για να αποτρέψουν την επικράτηση των μπολσεβίκων, τα θύματα της αντεπανάστασης θα ήταν κατά πολύ λιγότερα. Ίσως και δεν θα υπήρχε καν αντεπανάσταση.
Περίεργο πάντως που ο ιστορικός δεν λέει κουβέντα για το ότι υπήρχε εμφύλιος με ξένη επέμβαση. Ίσως ο δημιουργός της ταινίας, εμφάνισε μόνο ότι ήθελε από τις συνεντεύξεις.
Τελικά αν και δεν είναι σαφές σε τι αναφέρεται ο Norman Davis με τα 10 εκ. Αν πάρουμε τους νεκρούς και εκτελεσθέντες και από τις δύο πλευρές, τους θανάτους από τύφο και πείνα στην περίοδο από την Οκτωβριανή επανάσταση μέχρι το 22 περίπου, ίσως φτάσουμε τα 10 εκ. αν και με μια προχειρη αναζήτηση στην wiki, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρεται και σε άλλους. Δυστυχώς όμως η ταινία είναι πολύ ασαφής σε ποιους θανάτους αναφέρεται.
----------------

Και πάμε στον λοιμό της Ουκρανίας. Αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ σαν γενοκτονία όπως λένε μερικοί (αν και όχι μέσα στην ταινία). Στην πραγματικότητα υπάρχει μια κοινή δήλωση προς τον ΟΗΕ που λέει για "δράσεις και πολιτικές" που οδήγησαν στην καταστροφή, (κάτι που δεν συνεπάγεται, πρόθεση). Αντίθετα όπως μπορείς να δει κανείς, λέει ότι ο λιμός εμφανίστηκε και στην Ρωσία και στο Καζακστάν. Άρα δεν είχε κάποιος τρελός στόχο την Ουκρανία. Δεν ήταν λοιπόν γενοκτονία ενάντια στην Ουκρανία.
Οι δράσεις και οι πολιτικές, συμφωνώ ότι ήταν καθοριστικές.

Και δεν πρόκειται για απόφαση του ΟΗΕ, αλλά για κοινή δήλωση of Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Benin, Bosnia and Herzegovina, Canada, Egypt, Georgia, Guatemala, Jamaica, Kazakhstan, Mongolia, Nauru, Pakistan, Qatar, the Republic of Moldova, the Russian Federation, Saudi Arabia, the Sudan, the Syrian Arab Republic, Tajikistan, Timor-Leste, Ukraine, the United Arab Emirates and the United States
http://www.president.gov.ua/en/conte...omor75_10.html
Πάει και αυτό......

Στη ταινία μπορούμε να δούμε πολλές φωτογραφίες, μερικές από αυτές είναι κλασικές φωτογραφίες,
που χρησιμοποιήθηκαν απο τον Randolph Hearst, εμπνευστής του κιντρινισμού στον τύπο, που ανακάλυψε τον Thomas Walke - Robert Green που μας χάρισε ένα κάρο φωτογραφίες από τον λοιμό στην Ουκρανία που τράβηξε ο ίδιος. Μάλλον θα τις τράβαγε αν είχε πάει, αλλά μια και δεν τις τράβηξε, χρησιμοποίησε άλλες στην θέση τους.
Για παράδειγμα ξέρουμε ότι ο Edvīns Šnore χρησιμοποίησε μια φωτογραφία του 1922 σαν φωτογραφία του 1933, άρα ξέρουμε και από αυτό ότι το φιλμ είναι αναξιόπιστο σαν ντοκουμέντο.
Οπότε ο αστυνόμος σαίνης δεν ήθελε πολύ προσπάθεια για να δείξει την αναξιοπιστία του βίντεο.
Σχετικά με τα πλαστά ντοκουμέντα του Randolph Hearst και τις φωτογραφίες του πολλές από τις οποίες χρησιμοποιούνται στο βίντεο, μπορούμε να βρούμε στοιχεία στο http://www.garethjones.org/soviet_articles/thomas_walker/thomas_walker.htm

Ο Edvīns Šnore όμως στο 9,51 στην ταινία δεν έβαλε βέβαια μόνο μια φωτογραφία.  Αλλά έκανε όπως θα δούμε μια σαφή πλαστογραφία.

Από εκεί και πέρα σε κάθε λοιμό που εμφανίζεται σε ένα κράτος είναι παράλογο να υποθέτουμε πως είναι αποτέλεσμα της σκόπιμης δράσης της κυβέρνησης.
Ξέρεις κανείς πόσοι λιμοί έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα?
Σημ. για τον λιμό του 21-22. Από το 1914 έως το 1920 η Ρωσία και μετέπειτα εσσδ βρίσκεται σε πόλεμο, με τα δύο τελευταία χρόνια να είναι εμφύλιος και τους αντιμαχώμενους να ρημάζουν την αγροτική παραγωγή. Και το 21-22 λοιμός.
Επειδή η φούσκα έσκασε στα χέρια των μπολσεβίκων, που είχαν δεν είχαν ένα χρόνο την κυβέρνηση, θα πρέπει να θεωρηθούν οι μόνοι υπεύθυνοι?
Μήπως και αυτό είναι εθνοκάθαρση?

Στο 5.11 ο Norman Davis μας πληροφορεί ότι απομάκρυναν όλα τα τρόφιμα από την Ουκρανία. Δεκτό αλλά τι τα έκαναν? Όπως μπορούμε να δούμε πιο κάτω οι εξαγωγές της εσσδ μειώνονται κατακόρυφα από 51. εκ τόνους στο 1/9 περίπου. Άρα δεν τα εξήγαγαν. Ιδέ R.W.DAVIES M.B. Tauger S.G. Wheatcroft http://sovietinfo.tripod.com/WCR-Ukraine_Famine.pdf 
Δεν τα χρησιμοποίησαν για αύξηση αποθεμάτων όπως μα λέει η ποιο πάνω μελέτη. Σε διπλανές χώρες εντός της εσσδ έπεσε και εκεί πείνα. Τι έγιναν λοιπόν τα τρόφιμα?

Μια λεπτομέρεια από το βίντεο κλασικής λασπολογίας.
Στο 9,34 λέει η αφηγήτρια:
Δεν γνωρίζουμε τι έκαναν οι κομουνιστές με το χρυσάφι που άρπαξαν από αυτούς τους ανθρώπους.Και αν υπήρχε χρυσάφι.
Καλό, μιλά πρώτα για το χρυσάφι που άρπαξαν οι κομουνιστές, και μετά διευκρινίζει ότι δεν ξέρουμε καν αν υπήρχε χρυσάφι. (αλήθεια που ξέρει τις φιλοσοφικές τους απόψεις?)

Και συνεχίζει:
Αυτό που ξέρουμε είναι τι έκαναν οι κομουνιστές με τα δημητριακά που άρπαξαν. Τα εξήγαγαν στην δύση.
Στο 9,54 έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον διάγραμμα. Μας πληροφορεί οτι οι εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία το 1932 ήταν 5,18 εκατομμύρια centner τόνοι και το 1933 1,76 εκ. centner τόνοι (το centner είναι 0,1 τόνος).
Ο Edvīns Šnore έκανε εδώ όπως θα δούμε, μια σαφή πλαστογραφία. 

Ο τρελάρας ο Dukov μας λέει ότι:

http://rugraz.net/index.php/istorich...grain-exported
In 1929, the Soviet Union exported 2.6 million quintals, in 1930 – 48.4 million, in 1931 – 51.8 million, in 1932 – 18 million, in 1933 –17.6 million, in 1934 – 8.4 million.
The comparison of these numbers with the numbers used in “The Soviet Story” helps to understand the falsification technique used by the authors of the film.
First of all, the numbers of annual grain exports from entire USSR are presented as exports from Ukraine alone.
Secondly, the amount of grain exports in 1932 is overstated by 2.5 times.
Δηλαδή οι αριθμοί αφορούν τις συνολικές εξαγωγές της εσσδ. και όχι της Ουκρανίας, και μάλιστα ότι οι αριθμοί για το έτος 33 είναι 2,5 φορές πάνω. Λίγο χοντρό να κάνεις κριτική και να λες τέτοιες κοτσάνες, οπότε μήπως λέει αλήθεια ο τρελάρας?
Φυσικά και έχει δίκιο. Το διαπιστώνουμε από μια τριάδα σοβαρών πανεπιστημιακών της Δύσης. 
Οι R.W.DAVIES M.B. Tauger S.G. Wheatcroft μας πληροφορούν ότι ο τρελάρας είχε καλύτερα στοιχεία από το προπαγανδιστικό βίντεο. http://sovietinfo.tripod.com/WCR-Ukraine_Famine.pdf σελ. 645
Συνιστώ να διαβάσετε και το συμπέρασμά τους που δεν είναι καθόλου κολακευτικό για τον Στάλιν, αλλά φυσικά δεν έχει σχέση με τις χαζομάρες του βίντεο.

Επανερχόμαστε. Λεπτό 10,23 7εκ. Θάνατοι από πείνα, το οποίο το βίντεο θεωρεί ότι αποτέλεσε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εξόντωσης.

Πριν εξετάσουμε τα νούμερα, που βρέθηκε το πρόγραμμα εξόντωσης?
Το να τα κάνεις θάλασσα, και πάνω σε μια περίοδο πτώσης της παραγωγής, προσπαθώντας να εφαρμόσεις ένα νέο πρόγραμμα παραγωγής που θίγει κεκτημένα, ώστε να έχει αναμενόμενα ισχυρές αντιδράσεις από τους μέχρι τότε παραγωγούς, μπορεί κανείς να πει ότι είναι ηλίθιο. Εγκληματικά ηλίθιο. Αλλά δεν είναι πρόγραμμα εξόντωσης.

Θυμίζουμε ότι η Ρωσία έχει αντιμετωπίσει λόγο καιρού κάπου 100 καταγεγραμμένες περιόδους πείνας, στο παρελθόν, οπότε ακόμα και χωρίς τα λάθη της κυβέρνησης μπορεί να είχαμε λοιμό.
Αλλά τα λάθη της κυβέρνησης οδήγησαν στην έξαρση του λοιμού σε αυτό το επίπεδο που έφτασε.
Και σε κείμενο που παρέπεμψα ποιο πριν, νομίζω ότι ο Στάλιν επικρίνεται και για ατολμία στην χρήση κάποιων στρατηγικών αποθεμάτων, πάντως όχι για γενοκτονία.

Πάμε τώρα στα νούμερα, αρχικά από το σχήμα στο λεπτό 10,26 βλέπουμε ότι ο αριθμός που πιθανά να οφείλεται στην πείνα κακώς υπολογίζεται στα 7 εκ. Σύμφωνα με το ίδιο το σχήμα, μια και θα πρέπει να αφαιρεθούν οι ετήσιοι αναμενόμενοι θάνατοι. Οπότε πηγαίνουμε κάπου στα 6,5 εκ. Μικρή διαφορά, αλλά ενδεικτική για την λογική της ταινίας.

Αλλά που βρίσκει τα 7 εκ. Όντως πολύ περίεργο.
Stephen G. Wheatcroft http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_G._Wheatcroft Την υπολογίζει με ελάχιστο το 1,8 και πιθανότερη τάξη τιμών το 2,8 έως 4,8 εκ.

http://www.melgrosh.unimelb.edu.au/d..._mortality.pdf
The registration data indicate that Ukraine experienced a massive famine in 1931-3 that accounted for a minimum of 1.8 million excess deaths and population loss (including birth losses) of 2.7 million. Depending upon the estimations made concerning unregistered mortality and natality, these figures could be increased to a level of 2.8 million to a maximum of 4.8 million excess deaths
Κοντά σε αυτό το νούμερο και ο Timothy Snyder http://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_D._Snyder υπολογίζει στα 3 εκ. Τους θανάτους θεωρώντας ότι ήταν μια τραγική πολιτική απόφαση, η εφαρμογή της κολεκτιβοποίησης. Πουθενά κάτι για σκόπιμη εξόντωση.
President Viktor Yushchenko does his country a grave disservice by claiming ten million deaths, thus exaggerating the number of Ukrainians killed by a factor of three; but it is true that the famine in Ukraine of 1932-1933 was a result of purposeful political decisions, and killed about three million people. With the exception of the Holocaust, the collectivization famines were the greatest political disaster of the European twentieth century.
Μένει ο David R. Marples. Heroes and Villains: Creating National History in Contemporary Ukraine. p.50 που η wiki μας λέει ότι μιλά για 7,5 εκ. Δεν κατάφερα να βρω το κείμενο, αν κάποιος άλλος μπορεί ευπρόσδεκτο. Πάντως είναι κάπως περίεργο να έρχεται σε τέτοια διαφωνία με τον Stephen G. Wheatcroft γιατί έχω δει ότι αρκετές φορές έχουν συνεργαστεί για θέματα σχετικά με την εσσδ.
Πάντως τα 7 εκ. της ταινίας, το λιγότερο είναι αμφίβολα. Άρα κακώς παρουσιάζονται σαν γεγονός, χωρίς μάλιστα αναφορά στην πηγή που χρησιμοποιεί για το στοιχείο.

Σημειώνω ότι το γεγονός του λοιμού, αναφέρεται στην ταινία, σαν "το πλέον αποτελεσματικό πρόγραμμα εξόντωσης που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα". Μάλλον μας περνάει για ηλίθιους, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ήταν πρόγραμμα εξόντωσης και ότι τα στοιχεία ήταν για 7 εκ. Το ναζιστικό ολοκαύτωμα ξεπερνάει ακόμα και τα νούμερα αυτά.
Όμως το κυριότερο είναι οτι το ναζιστικό ήταν εσκεμμένη πράξη δολοφονίας.

Στο 11,14 μαθαίνουμε ότι η σοβιετική κοινωνία ήταν η πρώτη κομουνιστική κοινωνία στον κόσμο
Οπότε ή ο παραγωγός του βίντεο δεν ξέρει τι λέει ή κάνει χοντροειδή προπαγάνδα. Ποτέ κανείς κομουνιστής δεν ισχυρίστηκε ότι η κομμουνιστική κοινωνία εμφανίστηκε στην ΕΣΣΔ. Ποτέ δεν ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο ο Στάλιν ή ο Λένιν ή ο όποιος ηγέτης της ΕΣΣΔ. Ακόμα και το σοσιαλιστικό στοιχείο είναι υπό αμφισβήτηση, μια και είναι αμφιλεγόμενο αν είναι καν δυνατό, να εφαρμοστεί τοπικά ο σοσιαλισμός.

Στο 11,29 Ο Pierre Rigoulot ιστορικός , μας λέει ότι πρέπει να γίνει επανάσταση, να εγκαθιδρυθεί η δικτατορία του προλεταριάτου και μετά να έρθει η γένεση του νέου ανθρώπου.

Φυσικά ως ιστορικός δεν είναι απαραίτητο να ξέρει περισσότερα από τον μανάβη της γειτονιάς μου, για το πως οι κομουνιστές θεωρούν ότι μπορεί να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος. Μάλλον για να είμαστε πιο ακριβής δεν είναι απαραίτητο να ξέρει και τι σημαίνει "νέος άνθρωπος" και πως αυτό νοείται στον κομουνισμό. Ακόμα και ο ριζοσπάστης είναι ποιο ειδικός.....
Οπότε κάποιος χωρίς τυπικά προσόντα για το θέμα μας είπε τρεις προτάσεις. Από ότι φαίνεται η πληθώρα των ειδικών της ταινίας, δεν είναι πάντα και τόσο ειδικευμένη στα θέματα που αναφέρεται.

Με την ευκαιρία, ο Pierre Rigoulot θα μπορούσε να μας προσφέρει τα φώτα του ως ιστορικός σε θέματα που γνωρίζει. Ας πούμε αν οι ριζικές αλλαγές στην κοινωνία, γίνονται μόνο με τα όπλα. Νομίζω για παράδειγμα ότι η καθιέρωση της ψήφου των γυναικών δεν έγινε με τα όπλα, μάλλον η κρεβατομουρμούρα ήταν πιο δραστική από τις αιματοχυσίες.....

Βέβαια μια και είναι ιστορικός, δεν είναι απαραίτητο να ξέρει πως προήλθαν στο παρελθόν οι "νέοι άνθρωποι", hss, ούτε και πως εμφανίστηκε το λευκό δέρμα. Νομίζω ότι ένας βιολόγος ίσως μας έλεγε περισσότερα για το θέμα από ένα ιστορικό.
Η γενική θέση των κομουνιστών σήμερα είναι ότι μια κοινωνική επανάσταση που θα σημάνει μια αλλαγή σε διανοητικό επίπεδο είναι προϋπόθεση για κάθε αλλαγή. Εγώ αμφιβάλω πως αυτό είναι αρκετό, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.

Στο 11,50 μαθαίνουμε λοιπόν, ότι ο στόχος του κομουνισμού είναι η δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου που θα σκέπτεται και ενεργεί διαφορετικά. Δεν έχω γενικά αντίρρηση σε αυτό, αλλά το τι σημαίνει αυτό, θέλει πολύ εξήγηση.
Και για αυτό η ταινία μας προτείνει την Francoise Thom ιστορικός και αυτή, οπότε άσχετη με το θέμα που αναφέρεται (θεωρία κομουνισμού, βιολογία και κοινωνιολογία), μας λέει ότι και στα δύο συστήματα (ναζισμού και κομουνισμού) βλέπουμε μια ιδεολογία που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα "νέο άνθρωπο".

Και συμπληρώνουμε για να βοηθήσουμε την κουβέντα, το ίδιο βλέπουμε στις απόψεις του Τόμας Μάλθους και του Σπένσερ που αποτέλεσαν την πρόδρομες απόψεις του νεοφιλελευθερισμού. Το ίδιο διακρίνουμε στην “φιλοκαλία” του χριστιανισμού και στην φιλοσοφία του Γκουρτίεφ. Το ίδιο και στην ιδέα της δημοκρατίας στην Αρχαία Ελλάδα. Οπότε έχουμε μια κοινή βάση ανάμεσα σε όλες περίπου τις φιλοσοφικές και πολιτικές απόψεις.

Και τα δύο συστήματα μας λέει η ιστορικός, ότι "δεν δέχονται την ανθρώπινη φύση όπως είναι". Και συμπληρώνω, όπως δεν την δέχεται και το νομικό μας σύστημα που κυνηγάει του παιδεραστές και τους δολοφόνους και προσπαθεί να τους σωφρονίσει. Είναι σαφές ότι θέλουμε μια κοινωνία με καλύτερους ανθρώπους, αλλά τι εννοούμε με αυτό και πως θα το πετύχουμε είναι το ερώτημα που βάζουν όλες αυτές θεωρίες.

Η επακόλουθη σύγκρουση συνεχίζει η Francoise Thom είναι "η ρίζα του ολοκληρωτισμού".
Αλλά σύγκρουση, έχουμε και με τον χριστιανισμό, ή το νομικό μας σύστημα, ή το σχολείο που μας διαπαιδαγωγεί, ή η δημοκρατία, η την ελεύθερη αγορά.
Είναι σαφές λοιπόν ότι θέλουμε μια κοινωνία με καλύτερους ανθρώπους και προφανώς η francoise Thom δεν έχει σαν ιδανικό μια κοινωνία που οι παιδεραστές ενθαρρύνονται να εκφράσουν την φύση τους. Οπότε θα πρέπει να δέχεται, υποθέτω, μια πολιτική πρακτική που συγκρούεται σε ένα βαθμό με την ανθρώπινη φύση για το συνολικό καλό της κοινωνίας.

Οι ναζί μας λέει "βασίζονταν σε μια ψευδή βιολογία". Ορθό από όσο ξέρω.
Ο κοινωνικός δαρβινισμός είναι για κλάματα, (και ο νεοφιλελευθερισμός τον στραβοκοιτάζει στο οικονομικό επίπεδο ευτυχώς μόνο).
Μια παρένθεση. Αλήθεια γιατί δεν συμπεριλαμβάνει και την ελεύθερη οικονομία ή στον νεοφιλελευθερισμό? Έχει ελέγξει άραγε ότι αυτές οι θεωρίες, δεν βασίζονται σε ψεύδη ή δεν θέλει να πλατειάσει?
Μήπως η ελεύθερη οικονομία δεν υποθέτει αυθαίρετα ότι οι οικονομία μπορεί να βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία όντας ελεύθερη και όχι να καταλήγει σε κατάρρευση, όπως μας λέει η επιστήμη του χάους για τα χαοτικά συστήματα (ένα εκ των οποίων είναι και η οικονομία)?
Ας είναι μάλλον θα μας το πει στην επόμενη ταινία του ο Edvīns Šnore που θα πρέπει να συγκρίνει τον καπιταλισμό με τον ναζισμό.
Κλείνουμε την παρένθεση. Ο κομουνισμός μας λέει ότι "είναι βασισμένος σε λάθος κοινωνιολογία". Με αυτό δεν ξέρω τι εννοεί και θα προτιμούσα ένα κοινωνιολόγο να μας μιλήσει για αυτό. (Και αν είχαμε και ένα κοινωνιοβιολόγο, ίσως ακόμα καλύτερα).

Αλλά ας δούμε τι θεωρεί τελικά τι ήταν η ψευδής βάση του ναζισμού και του κομουνισμού, ώστε να καταλάβουμε που βρίσκονται οι ενστάσεις της.
Έκπληξη, το βίντεο δεν συνεχίζει με το να μας εξηγεί τι εννοεί η Francoise Thom, αλλά συνεχίζει με τον ιστορικό τέχνης George Watson που μας μιλά για τις κατά την γνώμη του, απόψεις του Engels για τα έθνη.
Θα μείνουμε με την απορία? Τα λεγόμενα του George Watson εντάσσονται στην απάντηση στο θέμα που έθεσε η Francoise Thom?
Δεν ξέρω, ίσως δούμε πιο κάτω.

Ένα πολύ ενδιαφέρον και μελανό σημείο του μαρξισμού (και όχι του κομουνισμού μια και ο μαρξισμός λέει σε αυτό το σημείο το πως κατά την γνώμη των Μαρξ. και Εγκελσ. θα φτάσει ο κόσμος στον κομουνισμό) είναι η θεωρητικά απαραίτητη αφομοίωση των μικρών εθνικών ομάδων.

Στη ταινία ο George Watson ιστορικός τέχνης (άρα τελείως άσχετος επιστημονικά με το θέμα για το οποίο μας μιλάει) στο 14.32, λέει ότι μόνο οι σοσιαλιστές τάσσονταν υπέρ της γενοκτονία στον 19 και 20 αιώνα.

Αν και σαφέστατα κάνει λάθος, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι εννοεί. Μην ξεχνάμε ότι η δημιουργία των εθνικών κρατών που ξεκινά από τα τέλη του 18 αιώνα αποτελεί γενοκτονία τουλάχιστον κατά τον τυπικό ορισμό της.
Γενοκτονίες λοιπόν συνέβαιναν σωρηδόν, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γενοκτονία δεν είναι σημείωσε μόνο ο φόνος αλλά και το ξερίζωμα ή η βίαιη αλλοίωση των εθνολογικών χαρακτηριστικών μιας ομάδας.
Αλλά ακόμα και οι γενοκτονίες του Στάλιν που ήταν ένα μελανότατο σημείο στην ιστορία της ΕΣΣΔ, δεν στηρίχθηκαν σε φόνους, αλλά σε διάσπαση των εθνικών ομάδων και σε υποχρεωτική αλλαγή των εθνολογικών τους χαρακτηριστικών.
Η επανάσταση για τον Μαρξ θεωρείται νομοτελειακή και όχι επιλογή. Μπορεί να μην περιμένει ότι μπορεί να γίνει με λουλούδια όπως θα ήθελαν μερικοί άλλοι θεωρητικοί, αλλά πουθενά δεν θα βρεις τις χαζομάρες του τύπου καθαρίστε το 10% του πληθυσμού. Αυτά είναι ηλιθιότητες των άσχετων με το θέμα.

Το 1849 εμφανίστηκε μας λέει στην εφημερίδα του Μαρξ πως όταν η σοσιαλιστική επανάσταση, ο πόλεμος των τάξεων συμβούν, θα υπάρχουν πρωτόγονες κοινωνίες που θα βρίσκονται δύο στάδια πίσω. Δεν θα είναι καπιταλιστικές ακόμα. Και αναφέρει κάποιες κοινωνίες τις οποίες ο Έγγελσ αποκαλεί φυλετικά σκουπίδια (Voelkerabfall αν και η μετάφραση του όρου μπορεί να σημαίνει και φυλετικούς απόβλητους ή εμπόδια, αν κάποιος ξέρει γερμανικά.....) για παράδειγμα τους Σκοτσέζους Highlanders. Και θα πρέπει να "καταστραφούν" γιατί όντας δύο στάδια πίσω στην ιστορική εξέλιξη θα είναι αδύνατο να τους ανεβάσεις για να γίνουν επαναστατικοί.

Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό που γράφει ο Έγγελσ μια και εκ πρώτης μοιάζει τελείως κουφό.

Η άποψη του Μαρξ και του Έγγελσ ήταν κατ αρχήν ότι τα πράγματα είχαν μια αμετάτρεπτη πορεία προς τον κομουνισμό, οπότε οι κομουνιστές απλά μπορούσαν να επιταχύνουν την εξέλιξη και όχι να την καθορίσουν.
Σε αυτήν την πορεία θεωρούσαν κάποια στάδια εξέλιξης, με το καπιταλιστικό να ακολουθεί το φεουδαρχικό, και με την ολοκλήρωση και κατάρρευση του καπιταλισμού να ακολουθεί ο κομουνισμός. Με άλλα λόγια ιστορικός υλισμός ή ντετερμινισμός.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%C F%82_%CF%85%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
Με αυτή την έννοια απαιτείται η ολοκλήρωση της καπιταλιστικής εξέλιξης για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο.
Και για να ολοκληρωθεί αυτή είναι απαραίτητη η συγκρότηση εθνικών κρατών. Οπότε οι εθνότητες που δεν αποτελούν κράτη, λειτουργούν σαν εμπόδια στην εξέλιξη του καπιταλισμού. Άρα οι τουρκόφωνοι της Θράκης αποτελούν εμπόδιο στην καπιταλιστική ολοκλήρωση για την λογική αυτή, και πρέπει να αφομοιωθούν ώστε σε κάθε κράτος να υπάρχει μια λίγο πολύ ενιαία εθνική βάση.
Αυτή η άποψη δεν είναι μαρξιστική εφεύρεση, κυριαρχεί ήδη στην Γαλλία του διαφωτισμού και αποτελεί και την βάση με την οποία δημιουργούνται τα εθνικά κράτη κατά τον 19 αιώνα.
Και αυτό ακριβώς παρατηρεί ο μαρξισμός, ότι η ομογενοποίηση σε εθνικά κράτη έχει ήδη συντελεστεί στον δρόμο της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης και πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να εκλείψουν τα πολυεθνικά κράτη, για να πάμε στο επόμενο στάδιο.
Δεν λέει λοιπόν κάτι καινούριο, λέει ότι θα συνεχιστεί νομοτελειακά και θα ολοκληρωθεί κάποτε η διαδικασία, ώστε να εκλείψουν τα έθνη που δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν κράτη.
Ποιος όμως είναι ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό?
Το ξέρουμε ήδη και χωρίς την βοήθεια του μαρξισμού.
Κοινή εκπαίδευση, κοσμικό κράτος και διακριτική διάσπαση των εθνοτήτων αν διαπνέεσαι από ανθρωπιστικά κριτήρια ή μαχαίρι, εξορία και αστυνόμευση αν τα γράφεις σε παλαιά σου υποδήματα. Όλα χρησιμοποιήθηκαν στην συγκρότηση των εθνικών κρατών και χρησιμοποιούνται σε ένα βαθμό και σήμερα.


Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι πατέρες του μαρξισμού απέρριπταν την δυνατότητα ύπαρξης των πολυεθνικών κρατών που να ολοκληρώνονται καπιταλιστικά. Και θεωρούσαν μάλιστα ότι η διεθνιστική αλληλεγγύη θα επέλθει μόνο μέσω ομογενοποιημένων λίγο πολύ, εθνικών κρατών μια και μόνο μέσα σε αυτά μπορεί για αυτούς να ωριμάσει η ιδέα της αλληλεγγύης μιας κομουνιστικής κοινωνίας.
Λάθος σωστό, μάλλον λάθος. Αλλά βλέπουμε ότι η σημερινή τάση μέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας οδηγεί σε μια μεγαλύτερη παγκόσμια ομογενοποίηση από την μια και σε μια διαμόρφωση υποομάδων από την άλλη. Οπότε η βασική τους ιδέα ότι η τεχνολογία θα επιβάλει την επόμενη οικονομικέ-κοινωνική-παραγωγική αλλαγή, που θα έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά, μάλλον έχει κάποια βάση. (Αν και δεν βλέπω να είναι ο κομουνισμός στο ορατό μέλλον.)

Οι ιδέες αυτές χρησιμοποιήθηκαν στρεβλά στην περίπτωση του Στάλιν, σε μια προσπάθεια να αφομοιώσει τις τοπικές εθνικές ομάδες σε ένα πατριωτικό κορμό. Θα επανέλθω σε αυτό το σημείο, γιατί είναι σημαντικό και ίσως από τις μεγαλύτερες βλακείες που έχουν γίνει από οπαδούς του σοσιαλισμού.
Θα χαρώ να με διορθώσει κάποιος που ξέρει καλύτερα από μένα τα περί μαρξισμού.
Δέχθηκα ότι έγραψε τα αναφερόμενα ο Έγγελσ από τον κριτικό τέχνης, και εξήγησα τι μπορεί να εννοούσε το κείμενο σύμφωνα με όσα ξέρω από την μαρξιστική θεωρία. Που δεν είναι και πολλά, αλλά από άλλους που δεν ξέρουν τίποτα, κάτι περισσότερο ξέρω.
Επεσήμανα την ιδιότητα του καθηγητή, γιατί πολύ συχνά έχει αναφερθεί ότι το βίντεο στηρίζεται σε επιστήμονες.
Πάντως μια αρκετά διαφορετική (αν και δεν με βοηθούν τα Αγγλικά μου) προσέγγιση στο θέμα από την δική μου δίνει ο Dukov οhttp://rugraz.net/index.php/istorich...nary-Holocaust στο θέμα.

Στο 16.8 η αφηγήτρια μας εξηγεί ότι ο Μαρξισμός μελετήθηκε πολύ προσεκτικά από τον Λένιν τον άνθρωπο που δημιούργησε την πρώτη μαρξιστική χώρα στον κόσμο. Άλλα και τούτο πάλι, τι είναι μαρξιστική χώρα? Ας είναι, λεπτομέρεια, υποθέτουμε ότι αναφέρεται στο ότι ο Λένιν στηρίχθηκε στον μαρξισμό για τις πολιτικές του επιλογές.
Στο 16.36 μαθαίνουμε ότι ο Goebbels σε άρθρο του στους times συγκρίνει τον Χίτλερ και τον Λένιν.
Ο Goebbels λοιπόν μας λέει ότι ο Λένιν ήταν ο σπουδαιότερος άνθρωπος μετά τον Χίτλερ και ότι η διαφορά μεταξύ κομμουνισμού και της ιδεολογίας του Χίτλερ είναι πολύ μικρή.
Λαμβανομένου υπόψη ότι ο  Goebbels ήταν πρωτομάστορας της προπαγάνδας, θα περιμένουμε να μας επισημάνει η ταινία που παραποιεί την αλήθεια ο Goebbels. Και πέφτουμε από τα σύννεφα γιατί η ταινία φαίνεται να θεωρεί το Goebbels αξιόπιστο κριτή της σχέσης κομουνισμού και ναζισμού.
Ο πατέρας της παραποίησης αξιόπιστος, μήπως στο τέλος θα μας πει και για νεφελίμ και όρκ....?
Η ταινία απευθύνεται σε παντελώς άσχετους που μπορούν να χάψουν ότι βλακεία τους πασάρει ο Edvīns Šnore


Η συνέχεια στο soviet story 2.......